Каква роля да задам на психолога и логопеда

ВНИМАНИЕ: Настоящето ръководство е валидно единствено за училищните администратори и директори. Тъй като в платформата няма роля „Психолог“ и „Логопед“ е необходимо на тези специалисти да се зададе друга роля. Много често от Образец 1 те влизат с роля „Друго“, което не им дава необходимия достъп до платформата. Препоръчваме на психолога да се задава роля […]

Добавяне на предмет в паралелка

1. От Администрация – Паралелки изберете съответния клас 2. Кликнете на „Редактирай“ 3. Изберете „Предмети и учители“ 4. Кликнете на „Добави учебен предмет“ 5. Добавете предмета и запазете промените Важно: не пропускайте да посочите коректно вида подготовка по предмета! 6. Готово 7. Вече можете да въведете предмета в седмичното разписание

Как да редактирам потребителското си име

Внимание: ако имате профил в повече от едно училище, не можете да променяте потребителското си име! 1. Натиснете горе вдясно върху вашето име 2. Натиснете бутон „Редактирай“ 3. Кликнете върху полето „Потребителско име“ 4. Въведете новото име и запазете промените

Персонализиране на дневника за дейности за подкрепа за личностно развитие

Внимание: това ръководство важи само за ресурсни учители, психолози, педагогически съветници и логопеди! 1. Отидете в „Дневник“ и изберете „Подкрепа“ 2. Кликнете на „Ученици“ 3. Изберете „Администрирай“ 4. Тук трябва да изберете учениците, с които ще работите За ваше улеснение сме задали филтри по клас и по паралелка Ако изберете филтър „Клас“, ще видите всички […]

Добавяне на дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие

Внимание: това ръководство важи само за администратори, заместник – директори и директори! 1. Добавяне на задължителна учителска роля На всички с роля „ресурсен учител“ и „педагогически съветник“ (психолозите и логопедите включително), добавете роля на учител по предмет „Подкрепа за личностно развитие“. Тук можете да си припомните как се добавя роля: https://www.shkolo.bg/blog/dobavi-rolya-potrebitel/ 2. Навигирайте до Aдминистрация […]

Как да отбележа ученик със СОП

ВНИМАНИЕ: Учениците със специални образователни потребности обикновено са маркирани като СОП от Образец 1 . Ако това не се е случило автоматично, ще трябва да ги зададете ръчно. Настоящото ръководство важи за класни ръководители и училищни администратори. 1. От „Дневник“ изберете класа, в който е ученикът 2. Отидете на „Ученици“ 3. Можете да избирате между […]

Как да добавя дневник на група

Внимание: това ръководство важи само за администратори! 1. Навигирайте до „Администрация ->Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Въведете основните данни Не забравяйте да посочите дневник на група! 4. Въведете предмети и учители Задължително въведете поне един предмет! 5. Запазете промените 6. Групата е добавена 7. Добавете ученици За да добавите ученик, следвайте стъпките, посочени тук: […]

Как да редактирам профил на ученик

Това ръководство важи за класни ръководители и администратори. Администраторите могата да редактират всички профили, докато класните ръководители имат достъп само до децата от техния клас. 1.Навигирайте до „мой клас“ 2.Изберете ученика, чийто профил желате да редактирате 3.Кликнете на „Редактирай“ 4.В „Основни данни“ можете да променяте имена, егн, място на раждане, имейл, телефон и потребителско име […]

Как да редактирам Дневник на ИФО

Внимание: това ръководство важи само за администратори! Този дневник се генерира автоматично от Образец 1. Ако се наложи да добавите такъв по време на учебната година, следвайте стъпките тук: https://www.shkolo.bg/blog/ifo/ За да редактирате дневника, например при липса на учебен предмет, следвайте стъпките, посочени по-долу. 1. Навигирайте до модул „Администрация“ и изберете „Паралелки“ 2. Изберете основната […]

Как да добавя паралелка за СФО

Внимание: това ръководство важи само за администратори! Обикновено учениците от самостоятелна форма на обучение се добавят директно от образеца в паралелки с име „НЕПР.“ но ако се наложи да обособите такива в течение на учебната година, можете да го направите, следвайки стъпките по-долу. 1. Навигирайте до модул „Администрация“ и изберете „Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Добави“ […]

Как да добавя учителско отсъствие без заместник

Внимание: това ръководство важи само за администратори! 1.Навигирайте до модул „Лекторски часове“ и изберете „Всички отсъствия“ 2. Кликнете на бутон „Добави“ 3. Изберете отсъстващия преподавател и запазете 4. Изберете срок и причина за отсъствието и отново запазете 5. Изберете „Без заместващ“ и кликнете на „Завърши“ 6. Запазете промените 7. Готово! Учителското отсъствие е добавено успешно

Как да въведа и уважа отсъствия за цяла седмица

ВНИМАНИЕ: тази функционалност е достъпна само за класните ръководители и училищните администратори. Настоящето ръководство описва как се въвеждат, извиняват и изтриват отсъствия за ЦЯЛА СЕДМИЦА. 1. Навигирайте до вашия клас и изберете секция „Отсъствия“ 2. Натиснете бутон „Администрирай“ 3. Изберете седмица Изберете седмицата, за която желаете да въведете отсъствия. 4. Въведете съответните отсъствия Тук можете да […]