Как да напиша коментар към шаблон?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. Тази функционалност е полезна в случаите когато към шаблон искаме да си запишем детайл, който да се вземе предвид при дублиране или специфична характеристика за шаблона, която ще ни е ориентир при следващи генерирания или дублирания. 1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”. 2. В таблицата с […]

Как да генерирам само валидациите на шаблон?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. Тази функционалност е полезна в ситуациите, в които сме направили по-сложна комбинация от ограничения или сме задали доста ограничения в графиците на преподавателите и преди да генерираме цялостно шаблон, искаме да се уверим, че желаните от нас рестрикции няма да доведат до конфликт. 1. Навигирайте до модул “Администрация” и […]

Как да редактирам шаблон за седмично разписание?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. Редица обстоятелства може да наложат редактирането на вече генериран шаблон. Най-често те са свързани с промяна на графиците на наши колеги преподаватели. Можем да преглежаме и редактираме единствено шаблони, които са със статус „Генериран“. 1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”. 2. Изберете името на шаблона, който […]

Справка „Здравно осигуряване на ученици, навършили 18 години“

Справката може да бъде генерирана от системни администратори, директори и заместник-директори. За сметка на републиканския бюджет се осигуряват всички лица, навършили 18-години, които продължават образованието си в училища, създадени по реда на Закона за народната просвета, когато учат редовно. В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не е дадена легална дефиниция на израза „ако учат редовно“ […]

Създаване, разпределяне и оценка на ДТВ шаблон

Достъп до създаването на ДТВ шаблони имат системните администратори, директорите и заместник-директорите. Според НАРЕДБА № 4 за нормиране и заплащане на труда- оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с до 10 педагогически специалисти се извършва от директора. Оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с над 10 педагогически специалисти се извършва от […]

Как да дублирам шаблон за седмично разписание?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. При дублиране се запазват всички настройки и ограничения, които сме задали в шаблона, който дублираме и в процесът на дублиране можем да ги манипулираме. Имайте предвид, че при дублиране на успешно генериран шаблон и промяна по режимите или ограниченията, не се запазва предишната подредба на седмичното разписание в паралелките, […]

Как да използвам шаблон за седмично разписание?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите.  Генериран шаблон можете да приложите единствено за срока, който сте задали при създаването му и в седмиците, в които няма налично седмично разписание. 1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”. 2. Изберете бутон “Използвай” на реда на конкретния шаблон, в графа “Операции” на таблицата. Бутонът […]

Преминаване в нова учебна година и въвеждане на данни за Образец № 1

1. Преминаване в нова учебна година 1.1 Преминаването в нова учебна година е достъпно от: модул Администрация> Образец №1> бутон „Нова учебна година“. 1.2 Прехвърлянето на данни в нова учебна година се осъществява в три стъпки. Първата от тях е: „Учители“. На тази стъпка се визуализира целият училищен персонал. Може да маркирате всички потребители наведнъж като […]

Как да впиша отсъствия в „Моят час“

1. Навигирайте до „Моят час“ 2. Изберете дата и занятие   Маркирайте часа като взет. 3.  Въведете съответните отсъствия за часа Първоначално срещу името на всеки ученик има статус „Присъства“ Кликнете веднъж, за да въведете НЕУВАЖИТЕЛНО отсъствие на ученика: Втори път, за да го отбележите като ЗАКЪСНЕНИЕ: Внимание: При следващ клик върху бутона, ще се […]

Как да проверя родителската ангажираност в цялото училище

1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете бутон „Нова справка“ 3. Изберете справка „Родителска активност“ 4. За обхват изберете „Цялото училище“ 5. Справката е генерирана Може да експортирате резултата към Excel или PDF файл.

Как да генерирам справка с отсъствията за НЕИСПУО

ВНИМАНИЕ: Тази операция може да се извършва единствено от системни администратори и директори. 1. Изберете „Статистика – Справки“ от менюто 2. Натиснете бутон „Нова справка“ 3. За тип на справката изберете „Отсъствия (за НЕИСПУО)“ 4. Изберете месец, за който ще подавате данни в НЕИСПУО 5. Натиснете бутон „Генерирай справката“ 6. Натиснете бутон „Експорт“, за да […]