Как се изчислява общият успех в дипломата за средно образование

Профилирани и професионални паралелки ОБЩИЯТ успех се изчислява в съответствиес чл. 31 от Наредба 11 и се формира по следния начин: СРЕДЕН УСПЕХОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (Раздел А), който се базира на средноаритметичното от оценките по предметите, изучавани в 11-ти и 12-ти клас. + СРЕДЕН УСПЕХОТ ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (Раздел Б), формиран от средноаритметичното от […]