Политика за защита на интелектуалната собственост

Модул “Учебни материали” на Платформата shkolo.bg (“Платформата”) предоставя възможност на учители да публикуват учебни материали за образователните нужди на учениците с цел развитие и обогатяване на образователната им дейност и осигуряване на по-широк достъп до информация с учебна цел. Достъп до Модул “Учебни материали” имат тези потребителите на Платформата, чието училище e сключило с Нас Договор за включване в Платформата “shkolo.bg” с включен Модул “Учебни материали”.

Настоящата Политика за защита на интелектуалната собственост (“Политика”)урежда правата и задълженията на потребители в Платформата и “Школо” ООД (“Ние”) във връзка с публикуването и използването на учебни материали.

I. Дефиниции

Потребители на Платформата са ученици, родители, учители, административен персонал и директори.

Всеки учител, който има достъп до Модул “Учебни материали”, (“Учител”) може да публикува учебни материали.

Останалите Потребители на Платформата (“Ползватели на учебните материали”/”Ползватели”), които имат достъп до Модул “Учебни материали”, могат да свалят публикувани учебни материали и след това да предоставят мнение/коментар и оценка за тях.

Обект на авторско право е всеки учебен материал, публикуван в Платформата, който е резултат на творческа дейност и представлява произведение на литературата, изкуството и науката.

Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение на литературата, изкуството и науката. 

II. Учители

Учителите са единствените Потребители в Платформата, които имат право да публикуват в Модул “Учебни материали”.

С публикуването на учебен материал Учителят предоставя безвъзмездно на Ползвателите неизключителни права за лично използване на учебния материал чрез свалянето му от Платформата. Правата могат да бъдат упражнявани за цял свят чрез свалянето и използването на учебния материал на всякакви известни или новосъздадени носители и формати.

Правата се предоставят за срок от 10 години, като в случай че Учителят, предоставил съответния учебен материал, не възрази писмено, срокът се продължава за срок от още 10 години, неограничен брой пъти до изтичане на срока на закрила на произведението по българското право.

С приемането на настоящата Политика Учителят декларира, че безвъзмездно публикува учебния материал за свалянето и използването му от Ползвателите за техни лични и образователни нужди. Учителят сам определя степента на публичност на материала като:

1. достъпен за всички Потребители на Платформа;

2. достъпен за определено училище;

3. достъпен за определен клас;

4. достъпен единствено за самия Учител.

Учителят декларира, че е автор на учебния материал и не е предоставил изключителното право на трето лице да го използва. Ако Учителят е предоставил изключителното право на трето лице да използва публикувания от него учебен материал и действа в нарушение на правоотношенията си с това трето лице, то единствено Учителят носи отговорност за действията си пред съответното трето лице.

В случай че Учителят не е автор на учебния материал, последният декларира, че има право да го използва и разпространява.

Учителят няма право:

1. да публикува учебни материали, които нарушават права на интелектуална собственост, включително авторски права, на трети лица;

2. да публикува учебни материали, които нарушават каквито и да било имуществени и/или неимуществени права или законни интереси на трети лица или законодателството на Република България;

3. да публикува материали с рекламна цел;

4. на възнаграждение за публикуваните учебни материали.

III. Ползватели

Всеки Ползвател, който има достъп до Модул “Учебни материали” може безвъзмездно да сваля учебни материали и да ги използва единствено за свои лични и образователни нужди.

Всеки Ползвател може да предоставя мнение/коментар и оценка за свален от него учебен материал.

Ползвателят се задължава:

1. да не разпространява учебните материали;

2. да не използва учебните материали по начин, неуреден от настоящата Политика;

3. да не злоупотребява и не извършва злоумишлени действия по какъвто и да било начин;

IV. Отговорност. Ограничаване на отговорността

Ние не носим отговорност за:

1. съдържанието на публикуваните учебни материали, както и за истинността и актуалността им;

2. каквито и да било претенции от страна на Ползватели или трети лица във връзка с авторски или други права по отношение на публикуваните учебни материали;

3. съдържанието на предоставени мнения, коментари и оценки относно публикуваните учебни материали, учители или училища.

Всякакви претенции следва да бъдат отправяни към лицето, публикувало учебния материал, съответно предоставило мнение/коментар или оценка.

Ние можем да:

1. прекратим достъпа до всеки учебен материал по наша собствена преценка;

2. прекратим правото на Учител да публикува учебни материали, в случаи на публикуване на учебни материали не с учебна цел и извън целите на Платформата, както и при извършване на каквито и да било действия, насочени към нарушаване на права, включително права на интелектуална собственост, авторски права и други;

3. да прекратим правото на Ползвател да предоставя мнения/коментари и/или оценки по наша собствена преценка;

Ние не носим отговорност за действията на Учителите във връзка с публикуване на учебните материали и предоставянето им за използване. Последните се осъществяват под пълната отговорност на всеки Учител, който носи юридическа отговорност по отношение на публикуваните от него учебни материали.

V. Други условия

За всички неуредени от настоящата Политика въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички спорове, породени от тази Политика или отнасящи се до нея, включително споровете, породени от или отнасящи се до нейното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Политиката или приспособяването й към нововъзникнали обстоятелства, са подсъдни на компетентните съдилища в гр. София.

Настоящата Политика може да бъде променяна едностранно от “Школо” ООД, като измененията й се съобщават на Потребителите чрез публикуването им в Платформата. Ако промените са важни и съществено изменят правилата за защита на интелектуалната собственост, допълнително ще уведомим Потребителите чрез други средства, например чрез имейл или известие, преди промените да влязат в сила.

Публикувана на: 19.09.2018 г.