Общи условия „Статистики за ученик“

Ние сме “Школо” ООД, с ЕИК 204224132, с управител Мирослав Олегов Джоканов, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх” № 66, вх. А, ет. 1, ап. 2 („Школо“/“Ние“) и с настоящите Общи условия искаме да регламентираме отношенията между нас и потребителите, използващи „Статистики за ученик“.

Можете да се свържете с нас на имейл info@shkolo.bg или на телефон: +359 999 989 996 или +359 999 996 995.

I. Платформата shkolo.bg

Ние разработихме платформата “shkolo.bg” („Платформата“), която подпомага училищата в областта на управление и автоматизация на административните процеси и базите данни и ангажира родители и ученици в образователния процес. Платформата:

 1. дигитализира хартиените дневници;
 2. мотивира учениците чрез игровизация на училищните им задачи и записване за извънкласни дейности;
 3. автоматично въвежда събития в родителските календари;
 4. автоматично изпраща дневни бюлетини до потребителите чрез съобщения в Платформата, СМС-и, електронна поща и всякакви други съобщения;
 5. предоставя възможност за комуникация между потребители;
 6. изпраща анкети до потребителите за подобряване функционалностите на Платформата;
 7. предоставя възможност за изготвяне на статистики и класации; и др.

Платформата разполага с различни модули и функционалности, които за да бъдат използвани от училището и потребителите (ученици, родители, учители, административен персонал и директори), училището сключва с нас договор за включване в Платформата, като само определя модулите, които желае да бъдат използвани.

Всички модули в Платформата, за които училището е сключило договор с нас се използват безвъзмездно от потребителите, с изключение на „Статистики за ученик“.

II. Модул „Статистики“

Модул „Статистики“ изготвя ежедневни статистики и класации, като се подразделя на 2 (два) основни подвида: „Статистики за училището“ и „Статистики за ученик“.

„Статистики за училището“ - изготвя статистики и класации за цялото училище, включително ученици и учители, като достъп до него може да бъде предоставен единствено на училището и/или негови представители. За целта училището следва да сключи договор с нас за Модул „Статистики“.

„Статистики за ученик“ - изготвя статистики и класации за конкретен ученик, като достъп до него може да бъде предоставен срещу заплащане на възнаграждение от родител/настойник/попечител („Потребител/и“/“Вие“).

Първите 10 (десет) посещения до „Статистики за ученик“ са безвъзмездни, за да можете да се запознаете с пълното му съдържание, неговите основни характеристики и да направите информиран избор за използването и заплащането му впоследствие.

III. „Статистики за ученик“

“Статистики за ученик” представлява цифрово съдържание, което изготвя и предоставя информация за представянето на конкретен ученик в училище, като определя мястото му в класа, във випуска и в училището по успех, отсъствия, забележки, похвали и пр.

“Статистики за ученик” е платен модул от Платформата, като след заплащане на възнаграждението от Потребителя, достъп до него се предоставя на: двамата родители, съответно попечител/и и/или настойник/ци и на детето им - ученика, за който модулът е заплатен.

В случай че имате повече от едно дете и желаете достъп до „Статистики за ученик“ за всяко, ще следва да заплатите възнаграждение за всяко поотделно.

“Статистики за ученик” не Ви предоставя информация или каквито и да било данни за други деца – ученици или други потребители на Платформата.

“Статистики за ученик” може да се възпроизвежда със следните браузъри: Google Chrome v.33+, Mozila Firefox v.30+, Safari v.8+, IE9+, Microsoft Edge v.13+.

Ние отговаряме на изискванията на ISO 27001 и осъществяваме регулярно тестове за сигурност. Повече информация можете да получите на: https://www.shkolo.bg/security/

IV. Използване на „Статистики за ученик“

„Статистики за ученик“ се предоставя възмездно на Потребителя чрез функционалностите на Платформата и в различни планове.

Платформата предоставя:

 1. информация за “Статистики за ученик“, информация за различните видове планове, техния срок на достъп и цена;
 2. възможност за сключване договор от разстояние за възмездното ползване на избран план “Статистики за ученик“;
 3. информация за правата, които потребителите имат по закон, предоставена чрез настоящите Общи условия и останалите приети и публикувани от Школо политики, правила и ръководства.

Вие (родител/настойник/попечител на ученик) сключвате договор с нас чрез функционалностите на Платформата, по силата на който Ние се задължаваме да Ви предоставим достъп до избрания план “Статистики за ученик“, а Вие се задължавате да ни заплатите възнаграждение и се съгласявате, че всички изявления помежду ни във връзка със сключването и изпълнението на договора могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Всички посочени цени са в български лева и представляват крайна цена.

Цената на избрания план „Статистики за ученик“ може да бъде заплатена онлайн чрез виртуален ПОС терминал на Борика. Избирайки съответния начин на плащане, Вие се съгласявате, че имаме право да приемаме авансово плащане за сключения договор.

V. Технически стъпки за сключване на договор

Договорът между Школо и Потребителят представлява избрания план “Статистики за ученик”, настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни. Договорът се сключва на български език.

Школо включва в интерфейса на Платформата технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Можете да сключвате договори 24 часа в денонощието, всеки ден, по следния начин:

 1. преглед на предлаганите планове „Статистики за ученик“ - тяхното съдържание, срок на достъп и цена;
 2. натискане на бутона „Избери“ и индивидуализиране на избрания план;
 3. отбелязване на отметката „Запознат съм с Общите условия "Статистики за ученик" и Политиката за защита на личните данни и ги приемам“;
 4. отбелязване на отметката „Желая да ми бъде предоставен достъп до „Статистики за ученик“ веднага и съм наясно, че по този начин няма да мога упражня правото си на отказ от договора от разстояние в 14-дневния срок от сключването му“
 5. натискане на бутона „Плати“.

При финализиране на поръчката и потвърждаването й се задължавате да заплатите цената й и отново декларирате, че сте запознати с обстоятелството, че поръчката е свързана със задължение за плащане. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила.

След финализиране и потвърждаване на поръчката системата Ви изпраща автоматично имейл, който потвърждава изричното Ви предварително съгласие и приемане от Ваша страна за започване изпълнението на договора преди изтичане на срока за упражняване правото Ви на отказ от договора, потвърждава получаването на поръчката в системата на Школо и сключения договор помежду ни.

Школо се задължава да Ви предостави достъп до избрания план „Статистики за ученик“ в срок до 1 (един) ден от получаване на цената за избрания план.

VI. Липса на право на отказ от договора

На основание чл. 57, т. 13 от Закона за защита на потребителите, нямате право на отказ от сключения договор от разстояние поради следното:

 1. сключеният договор от разстояние представлява договор за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител; и
 2. изпълнението на договора е започнало с изричното Ви съгласие, като сте потвърдили, че знаете, че по този начин ще загубите правото си на отказ.

VII. Приложимо право, разрешаване на спорове, надзорни органи

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Можете да отправяте въпроси и запитвания до нас онлайн чрез имейл info@shkolo.bg, чрез директната форма за комуникация в Платформата или на телефон: +359 999 989 996 или +359 999 996 995.

В случай на спор между Школо и Потребител, който не може да бъде решен по взаимно съгласие, потребителският спор може да бъде разрешен чрез Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове („орган за АРС“), а именно Помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите.

Спорове могат да се разрешават и чрез Европейската онлайн платформа за решаване на спорове („ОРС“), както и по общия ред.

Надзорни органи:

 1. Комисия за защита на личните данни: с адрес гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уеб сайт: www.cpdp.bg;
 2. Комисия за защита на потребителите: с адрес гр. София, п.к. 1000, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, уеб сайт: www.kzp.bg.