Електронен дневник

Електронният дневник на ШКОЛО е топ дневникът на българския пазар. Разработван е съвместно с родители, учитлели, директори и експерти в МОН.

Наредба № 8

Електронният дневник на ШКОЛО покрива изискванията на Наредба №8 за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.
По-конкретно поддържа следните дневници и реквизити:

Дневници

 • Дневник на група / подготвителна група.
 • Дневник I - III клас
 • Дневник IV клас
 • Дневник V - XII клас
 • Дневник на ЦДО група

Реквизити

 • резултати от обучението (оценки);
 • отсъствия на учениците;
 • теми на часа;
 • седмично разписание на учебните часове;
 • списък на учителите по отделните предмети;
 • общи сведения за учениците (вкл. личен лекар);
 • родителски срещи;
 • сведения за родителите / настойниците;
 • обща подкрепа за личностното развитие;
 • наложени и отменени наказания;
 • график на контролните и класните работи;
 • отзиви (похвали и забележки);

 

Интеграции

Дневникът е интегриран с:

 • АдминПро - няма нужда да въвеждате данните от Образец 1, всичко се зарежда автоматично.
 • НЕИСПУО - автоматично генерираме справката с отъствия за НЕИСПУО.
 • Facebook - може да обвържете вашия Фейсбук профил с профила ви в ШКОЛО. По този начин не се налага да помните допълнителни пароли.
 • Microsoft Office 365 - ако вашето училище е интегрирано с Office 365, то може да влезете със своя Office 365 акаунт и в ШКОЛО.
 • Google G Suite - ако вашето училище е интегрирано с G Suite, то може да влезете със своя G Suite акаунт и в ШКОЛО.

 

Галерия