Политика за защита на личните данни

С тази Политика за защита на личните данни (“Политика”) искаме да Ви информираме за личните данни, които обработваме чрез сайта и платформата shkolo.bg и за правата, които имате по отношение на защитата на личните данни.

 

С настоящата Политика декларираме, че обработването на лични данни от нас винаги ще бъде в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“) и Закона за защита на личните данни (“ЗЗЛД”), както и че по отношение на данните на децата полагаме специална грижа и внимание.

Лични данни означава всяка информация, която може да Ви идентифицира.

 

Обработване на личните данни е всяка операция, извършвана с лични данни.

 

Потребители на Платформата shkolo.bg (“Платформата”) са ученици, родители, учители, административен персонал и директори, чието училище има сключен Договор за включване в Платформата “shkolo.bg”.

 

Потребители на Сайта shkolo.bg са лицата, посещаващи Сайта shkolo.bg.

 

Системен администратор в Платформата е определения от училището негов представител, който може да осъществява достъп до данните в Платформата в рамките на едно училище, включително да въвежда, коригира и изтрива данни от Платформата в рамките училището.

 

Класен ръководител в Платформата е всеки класен ръководител в едно училище, който осъществява достъп до данните в Платформата в рамките на един клас от училището, включително може да въвежда, коригира и изтрива данни от Платформата в рамките на един клас от училището.

Ние сме “ШКОЛО” ООД, с ЕИК 204224132, с управител Мирослав Олегов Джоканов.

 

Адресът ни е гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх” № 66, вх. А, ет. 1, ап. 2.

 

Можете да се свържете с нас на имейл info@shkolo.bg или на телефон: +359 999 989 996 или +359 999 996 995.

С оглед максимална защита на личните Ви данни ние определихме длъжностно лице по защита на данните:

 

Симеон Предов

Имейл адрес: simeon.predov@shkolo.bg

Телефон: +359 999 989 996

 

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно обработването, правата и защитата на личните Ви данни.

Платформата разполага с различни модули и функционалности, които за да бъдат използвани, училището сключва Договор за включване в Платформата “shkolo.bg”. Училището определя модулите, до които желае да бъде предоставен достъп на него и Потребителите и съответно само определя целите и средствата за обработване на личните данни, които въвежда, съхранява и обработва в Платформата. Всички модули в Платформата, за които училището е сключило Договор с нас се използват безвъзмездно от Потребителите с изключение на „Статистики за ученик“. Можете да научите повече за „Статистики за ученик“ в раздел VII по-долу.

Данните, които училището въвежда в Платформата обработваме, в качеството ни на обработващ лични данни, на основание Договор за включване в Платформата “shkolo.bg” и сключено с училището на основание чл. 28, ал. 3 от Регламента Споразумение за защита на личните данни, с изключение на „Статистики за ученик“. Можете да научите повече за „Статистики за ученик“ в раздел VII по-долу.

С оглед спазването на изискванията на чл. 40 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (“Наредба № 8”) училището въвежда в Платформата посредством криптирана връзка за всички Потребители: три имена, адрес, телефон, имейл адрес и снимка, а в допълнение за учениците: ЕГН, имена на родители и личен лекар, а за директор, учители, административен персонал: образователно-квалификационна степен и заемана длъжност.

 

С оглед спазването на изискванията на чл. 40 от Наредба № 8 и в случай че училището не ни предостави всички данни по-горе, училището ни е задължило да ги съберем директно от Потребителите посредством функционалностите на Платформата. В този случай Системният администратор и Класните ръководители осъществяват верификация на Потребители, като носят пълна отговорност за това, и са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да се уверят в самоличността на лицето, на което предоставят достъп до Платформата и верността на предоставените от него данни.

 

Ние не събираме чувствителни лични данни.

 

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения и профилиране.

 

Ние извършваме допълнително обработване на данните за „Статистики за ученик“. Можете да научите повече за „Статистики за ученик“ в раздел VII по-долу.

„Статистики за ученик“ изготвя статистики и класации за конкретен ученик и предоставя информация за представянето му в училище, като определя мястото му в класа, във випуска и в училището по успех, отсъствия, забележки, похвали и пр. Достъп до него може да бъде предоставен срещу заплащане на възнаграждение единствено от неговия родител/настойник/попечител. „Статистики за ученик“ представляват статистически, агрегирани данни, в които не се съдържат каквито и да било лични данни на други ученици или потребители на Платформата.

 

„Статистики за ученик” изготвяме и обработваме на основание чл. 6, ал. 1, б. „е“ от Регламента, а именно обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси, като сме взели предвид интересите на потребителите, техните основни права и свободи и сме установили, че за изготвянето им имаме интерес не само ние, но и потребителите на Платформата.

 

„Статистики за ученик” има за цел да повиши образователната инициатива на учениците и да окаже благоприятно въздействие върху представянето им в училище.

 

 

Ние не събираме и не обработваме банкови сметки, данни от банкови карти и каквито и да било данни, свързани с извършеното плащане. Когато предоставяте такива за заплащане на „Статистики за ученик“, последните се събират и обработват единствено от дружеството, осигуряващо платежната среда, като последното носи пълна отговорност за защитата им.

Сайтът shkolo.bg предоставя възможност на всеки, без значение потребител или не в Платформата, да се свърже с нас чрез формата ни за директен контакт.

 

В този случай получените от нас данни, напр. име и електронна поща, събираме и обработваме на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламента, в качеството ни на администратор на лични данни, с цел изпращане на обратна връзка, установяване на контакт по телефон или имейл адрес във връзка с отправено запитване, разглеждане и отговаряне на други искания.

Ние предоставяме на всеки потребител на Платформата информация относно функционалностите на Платформата, указания за регистрация, дневен бюлетин, напомняния за родителски срещи, отсъствия на ученици, отговори на отправени запитвания, както и понякога можем да изпращаме анкети за подобряване функционалностите на Платформата.

 

Можете по всяко време да се откажете от получаването на което и да е от известията, описани по-горе, като промените настройките си за известия на съответното комуникационно средство, или настройките на потребителския си профил в Платформата, или кликнете на бутона “unsubscribe from this list” в края на всеки получен имейл, или се свърже с нас имейл адрес: info@shkolo.bg.

Личните данни могат да бъдат разкрити от нас на:

  1. лица, ако е предвидено в нормативен акт, включително на държавни органи, по отношение на които съществува законово изискване за предоставяне на определени категории лични данни;
  2. лица, които под наше пряко ръководство обработват личните данни, поели са ангажимент за поверителност и са запознати със законодателството по защита на личните данни.

 

Ние сме поели ангажимент пред всяко училище, при поискване да изготвим и предоставим достъп до статистически (агрегирани) данни от Платформата на Регионално управление на образованието (“РУО”) във връзка с изпълняваните от него законови задължения и правомощия.

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. Например, до прекратяване на сключения договор за включване в Платформата “shkolo.bg” и Споразумението за защита на личните данни.

Сайтът shkolo.bg съдържа линкове към сайтове на трети страни, докато Платформата shkolo.bg съдържа единствено линк за сваляне на мобилното приложение shkolo.bg към Google Play и App Store.

 

Имайте предвид, че всички трети страни имат собствени политики за защита на личните данни и в случай че решите да им предоставяте лични данни, следва внимателно да се запознаете с тях. Ние не поемаме отговорност за начина, по който трети страни обработват личните Ви данни.

Ние сме поели ангажимент пред Вашето училище да Ви предоставим цялата информация по отношение на правата, които имате във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни и тяхната защитата. За да упражните част от правата си обаче, следва да се обърнете директно към Вашето училище. По-долу сме описали всичко.

 

Регламентът за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които можете да упражните във връзка с обработването на личните Ви данни (дори ако сте дете). По-конкретно Вие имате:

 

  1. Право да получите информация дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите копие от информацията, която обработваме.

 

  1. Право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за Вас, която смятате за грешна или непълна и да искате тя да бъде коригирана или допълнена. Това свое право можете да упражните директно чрез функционалностите на своя профил в Платформата. В определени случаи обаче, може да е необходимо да се обърнете към директно към училището си. Ако случаят е такъв, ще Ви информираме.

 

  1. Право да поискате от училището да ни нареди да преустановим използването на Вашите лични данни и да поискате те да бъдат изтрити (правото да бъдеш забравен).

 

  1. Право да поискате от училището да ни нареди да ограничим обработката на личните Ви данни.

 

5.1. Право да възразите пред училището срещу използването на личните Ви данни; и 5.2. Право да възразите пред Нас за изготвянето на „Статистики за ученик“.

 

В случаите по т. 3, т. 4 и т. 5.1. училището може да ни нареди да извършим съответните промени.

 

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или да продължим да използваме личните данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

 

  1. Право да получите Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това свое право можете да упражните директно чрез функционалностите на своя профил в Платформата.

 

  1. Право да поискате от училището да ни нареди да прехвърлим данните Ви на друг обработващ или на администратор на лични данни.

 

Можете да упражните горните права, като ни изпратите имейл на info@shkolo.bg. Както сме описали за всяко право поотделно, някои от тях можете да упражните и директно чрез функционалностите на Платформата, а за други, следва да се обърнете към Вашето училище.

 

Ще се опитаме да отговорим на всички искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

 

  1. Право да подадете жалба до надзорен орган, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни и смятате, че сме нарушили разпоредбите на Регламента.

 

Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

 

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, промяна, разкриване, използване или достъп до лични данни по неразрешен начин. В структурата си програмният код на Платформата съдържа защити срещу неоторизиран достъп, като използваме най-съвременни защити на базата данни и софтуерните приложения. Въвели сме и процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

 

Ние не носим отговорност за действията на потребителите, училището, както и всяко лице, действащо под ръководство на училището, което има достъп до лични данни.

Настоящата Политика може да бъде променяна едностранно от Нас, като измененията й се съобщават на Потребителите чрез публикуването им в Платформата. Ако промените са важни и съществено изменят правилата за защита на личните данни, допълнително ще Ви уведомим чрез други средства, например чрез имейл или известие в Платформата, преди промените да влязат в сила.

 

 

Политиката за защита на личните данни е последно актуализирана на 10 Януари 2019 г.