Политика на поверителност

С използването на онлайн платформата shkolo.bg (“Платформата”) Вие приемате и се задължавате да спазвате настоящата Политика на поверителност, Политиката за бисквитките (Cookies) и Общите условия на Платформата.

TЕРМИНОЛОГИЯ

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („Субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Администратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

За целите на настоящата Политика на поверителност следните термини ще се ползват със следното значение:

Училище/то - Вашето училище, съответно училището на Вашето дете/поднастоен/подопечен, което е администратор на личните данни и възлага обработването им на обработващ личните данни – Школо ООД;

Школо ООД/Школо - обработващ личните данни;

Потребител – субект на личните данни;

Платформа – домейна shkolo.bg и неговите поддомейни;

Потребителски профил – раздел от платформата, формиран от потребителско име и парола;

ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни;

Регламента - Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);

ДАННИ, КОИТО ИДЕНТИФИЦИРАТ ШКОЛО

"ШКОЛО" ООД, ЕИК 204224132

Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Орел“ № 10;

Данни за кореспонденция: гр. София, еmail: info@shkolo.bg, тел: 00359 876 633 100; 00359 999 996 995;

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02 91 53 518, еmail: kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg;

Школо е администратор на лични данни на самостоятелно основание по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД, регистриран под № 423327 в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни, от една страна, и от друга страна, обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД и настоящата Политика на поверителност.

Изчерпателна информация относно основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри на лични данни, категориите физически лица, за които се обработват данни, обработваните категории лични данни и други са достъпни на Интернет страницата на Комисията за защита на личните данни на адрес: www.cpdp.bg .

ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО И СРОК

Училището не разполага с технологична възможност да обработва и съхранява база данни в електронен вид за постигане на долуописаните цели, като на основание чл. 24, ал. 4 от ЗЗЛД възлага обработването на лични данни на Школо, в качеството му на обработващ лични данни. Школо, от своя страна, се задължава от името на Училището да обработва и съхранява електронна база данни в режим на „облак“ (cloud) услуги чрез онлайн платформата shkolo.bg.

Платформата shkolo.bg е изцяло съобразена с българското законодателство и спецификите на българската образователната система.

Школо обработва лични данни с цел:

 • подпомагане на Училището в областта на управление и автоматизация на административните процеси;
 • осигуряване на иновативност и ефективност в организацията на образователния процес;
 • улесняване на комуникацията в училищната общност;
 • дигитализиране на хартиените дневници;
 • записване за извънкласни дейности;
 • мотивиране на учениците чрез игровизация на училищните им задачи;
 • ангажиране на родители и ученици в образователния процес;
 • автоматично изпращане на известия до родители и ученици;
 • изпращане на известия и информация до Потребителите на Платформата чрез СМС, телефонни обаждания, електронна поща, поща, изкачащи съобщения, viber съобщения и всякакви други съобщения;
 • автоматично въвеждане на събития в родителските календари;
 • осъществяване на комуникация с учениците посредством най-модерни технологии;
 • техническо управление на Платформата и базите данни;
 • измерване на ефективността на Платформата;
 • статистически цели;

Школо обработва личните данни до приключване на услугите по обработване, а именно прекратяване на сключения между Училището и Школо Договор за предоставяне на достъп до софтуерната платформа “shkolo.bg”.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ И КАТЕГОРИИ СУБЕКТИ НА ДАННИ

Школо събира и поддържа следната информация в режим на „облак“ (cloud) услуги чрез онлайн платформата shkolo.bg, съставляваща лични данни, а именно: три имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл адрес;

Категориите субекти на лични данни са: родители, ученици, учители, административен персонал, директор;

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

За да използвате Платформата е необходимо Вашето Училище, съответно Училището на Вашето дете/поднастоен/подопечен да е включено в Платформата, както и да се регистрирате в Платформата.

Включването на Училището в Платформата се осъществява на основата на сключен между Училището и Школо писмен договор на основание чл. 24, ал. 4 от ЗЗЛД, в който Училището определя обемът на задълженията, възложени на Школо.

За улеснение на Потребителите, както при регистрация, така и при използване на Платформата, Школо има разработени следните видове ръководства, съобразени с видовете Потребители на Платформата: Общи ръководства (за всички Потребители), Ръководство на учителя, Ръководство на родителя, Ръководство на администратора и Ръководство на директора, които можете да откриете на shkolo.bg.

Регистрация на Потребителски профил чрез Платформата

Можете да се регистрирате чрез Платформата като спазвате Ръковотството за регистрация. Процедурата по регистрация включва въвеждане на телефонния Ви номер. В случай че последният е разпознат от системата, Школо Ви изпраща чрез СМС 6-цифрен верифициращ код. Последният въвеждате в системата и при наличие на съвпадение системата Ви дава възможност да въведете потребителско име, парола за достъп и имейл адрес по Ваш избор. В случай че при регистрация телефонният Ви номер не е разпознат от системата, следвайте стъпките, описани в Ръководство на родителя, съответно Ръководство на учителя.

 

Регистрация на Потребителски профил чрез уебсайт, собственост на трета страна

Школо Ви предоставя възможност да се регистрирате в Платформата чрез уебсайт, собственост на трета страна като Microsoft или Facebook. В такъв случай, Вие можете да кликнете върху бутона с логото на Microsoft, съответно Facebook в регистрационната форма на Платформата и да се впишете към съответния уебсайт на тази трета страна. Правейки това, Вие давате Вашето съгласие за това, че Вашите лични данни се взимат от този уебсайт на трета страна и се изпращат до нас.

Ако се регистрирате чрез такъв уебсайт на трета страна, моля имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че Школо не поема каквато и да било отговорност или задължение за политиките на поверителност или практиките, прилагани от трети страни. Моля, проверете тези политики, преди да се регистрирате в нашата Платформа чрез такъв уебсайт на трета страна.

Потребителски профил

Платформата поддържа различни видове потребителски профили - директор, учител, родител, администратор, ученик, предлагащи различни функционалности.

Всеки Потребител има право на достъп до потребителския си профил, както и на актуализиране или коригиране на личните данни, съдържащи се в него.

Платформата предлага функции, които позволяват осъществяването на комуникация между различните потребители, т. нар. директни съобщения. Когато лично комуникирате с други хора чрез Платформата, например чрез изпращане и получаване на директни съобщения, ние ще съхраняваме и обработваме Вашите съобщения и информация, свързана с тях.

Всеки Потребител може да публикува профилна снимка на Потребителския си профил. Когато изпращате директни индивидуални съобщения чрез Потребителския си Профил, името и снимката на Профила Ви се показват на съответното лице.

Постоянно променяме и подобряваме Платформата. Може периодично да добавяме или премахваме функционалност или характеристики, както и да преустановим или спрем изцяло даден Модул.

Отговорност при регистриране на Потребителски профил в Платформата

Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при регистриране на Потребителски профил в Платформата. При регистрацията Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация.

В случай че бъде предоставена невярна, неточна, неактуална или непълна информация, при регистриране в Платформата, Школо отказва достъп до Платформата, а лиицето предоставило съответната информация носи отговорност съгласно действащото българско законодателство.

Школо не носи отговорност за предоставена невярна, неточна, неактуална или непълна информация при регистриране в Платформата, както и за осъществен неправомерен достъп до Потребителски профил в Платформата.

Конфиденциалност на потребителското име и парола

Пазете конфиденциалността на потребителското си име и парола, за да избегнете неправомерен достъп. Вие носите отговорност относно опазването на Вашето потребителско име и парола, както и за осъществяване на неправомерен достъп до Потребителския Ви профил в Платформата.

Школо си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител, ако сметне, че е налице неправомерен достъп. В този случай Потребителят може да се свърже с Школо на посочените в началото на тази Политика на поверителност адреси за кореспонденция, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените  мерки.

При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени потребителско име и парола следва да ни уведомите, за да  преустановим достъпа Ви до Платформата с оглед избягване на неправомерни действия с Потребителския Ви профил.

Школо и Потребителския Ви профил

С оглед осъществяване функционалностите на Платформата и предотвратяване на нередовности и нередности Школо има достъп до информацията от Потребителския Ви профил. Школо може да:

 • получава информация, включително информация съставляваща лични данни, за профила Ви с цел спазване на приложимо законодателство;
 • променя паролата на профила Ви;
 • спира или прекратява достъпа до профила Ви;
 • осъществява достъп или запазва информация, съхранявана като част от профила Ви;
 • ограничава възможността Ви да изтривате или редактирате информация или настройки за поверителност;
 • изготвя статистически данни за профила Ви;

IP АДРЕС И ДРУГИ ПАРАМЕТРИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВАШИЯ УЕБ БРАУЗЪР

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; имейл адрес; парола; информация за Вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузъра и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други Потребители с цел създаване функции, като например „Най-използвани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени модули; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с Школо.

Ние можем да използваме такава информация (i) за системна администрация (ii) за статистически цели (напр. създаване на доклади на обща база със статистически данни относно браузинг действия и модели на нашите посетители) и/или (iii) за защита от измами и други защитни цели, например, ако поведението на ползване или достъпът до Платформата от Вас или от Вашето устройство причинява някакви вреди на Школо или на Потребители на Платформата.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)

Ние използваме бисквитки и други подобни инструменти. Научете повече от нашата Политика за бисквитките (cookies).

ВРЪЗКИ КЪМ ИЛИ ОТ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Платформата може да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни. Ако последвате връзка към тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че ние не поемаме каквато и да било отговорност за политиките на поверителност или за практиките, прилагани от тези трети страни. Моля проверете тези политики, преди да използвате тези уебсайтове.

КОНТАКТ, ПИСМЕНИ УВЕДОМЛЕНИЯ, ИЗВЕСТИЯ, ВЪПРОСИ

Школо може да се свързва индивидуално с Потребителите чрез СМС, телефонни обаждания, електронна поща, поща, изкачащи съобщения, viber съобщения и всякакви други съобщения и известия, както и да предоставя обща информация, касаеща всички Потребители, чрез публикуването й в Платформата по подходящ начин.

Индивидуална информация, предоставяна от Школо чрез СМС, телефонни обаждания, електронна поща, поща, изкачащи съобщения, viber съобщения и всякакви други съобщения и известия, се отнася до запознаване с Платформата и нейните функционалности, указания за регистрация, напомняния за родителски срещи, отсъствия и всякакви други, свързани с функционалностите на Платформата, както и в отговор на отправени към Школо запитвания, въпроси, уведомления и др.

Потребителят може по всяко време да откаже индивидуална комуникация с Школо или съответно да промени предпочитанията си за комуникация чрез съответно комуникационно средство. За целта Потребителят следва да се свърже с Школо на посочените по-горе в тази Политика на поверителност адреси за контакт или да отговори на изпратеното от Школо съобщение чрез съответното комуникационно средство.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Школо взема съответните технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, изменение, неоторизирано разкриване или достъп, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка, като обръща специално внимание на безопасното предаване на личните данни. От Школо са предприети всички необходими мерки, съобразени със съвременните технологични постижения и осигурени ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

В структурата си програмният код съдържа защити срещу неоторизиран достъп. Обработването на всички действия и операции се извършва изцяло на сървърно ниво, което гарантира най-голяма сигурност на данните в системата. Използват се най-съвременни защити на базата данни и софтуерните приложения. По отношение на данните се прилагат стриктни протоколи за гарантиране на сигурността, реакция при криза и бедствие, както и предпазване от загуба на информация.

Защитата на данните от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поддържане на антивирусни програми и периодичен бекъп на данните на втори сървър.

Достъпът до лични данни е ограничен до служителите, подизпълнителите и партньорите на Школо, които се нуждаят от нея, за да я обработват вместо нас. Те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността на информацията.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВОТО НА ДОСТЪП И ПРАВОТО НА КОРИГИРАНЕ НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ

Вие имате право на достъп до отнасящи се за Вас или Вашите деца/поднастойни/подопечни лични данни, които се съхраняват от Школо.

При упражняване на правото Ви на достъп имате право по всяко време да поискате от Школо: (i) потвърждение за това, дали отнасящи се до Вас или Вашите деца/поднастойни/подопечни данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; (ii) съобщение до Вас в разбираема форма, съдържащо съответните лични данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; (iii) информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас или Вашите деца/поднастойни/подопечни, поне в случаите на автоматизирани решения.

Информацията се предоставя безплатно.

Имате право по всяко време да поискате от Школо да: (i)  заличи, коригира или блокира Вашите или на Вашите деца/поднастойни/подопечни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона; (ii) уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с т. (i) с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Правото на достъп до Вашите или на Вашите деца/поднастойни/подопечни лични данни се осъществява с писмено заявление до Школо. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се отправя лично или от изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Заявлението съдържа:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.

Информацията относно Вашите или на Вашите деца/поднастойни/подопечни лични данни може да бъде предоставена под формата на устна или писмена справка или на преглед на данните от Вас или от изрично упълномощено от Вас друго лице. Може да поискате копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон.

Имате право да: (i) възразите пред Школо срещу обработването на Вашите или на Вашите деца/поднастойни/подопечни лични данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни не могат повече да бъдат обработвани; (ii) възразите срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг; (iii) бъдете уведомени, преди Вашите или на Вашите деца/поднастойни/подопечни лични данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. (ii), като Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване.

ПОЛУЧАТЕЛИТЕ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ДАННИТЕ

Достъп до личните данни имат упълномощени по съответния ред служители на Школо, като всеки служител има достъп само до данните, за които отговаря, основаващи се на принципа „Необходимост да се знае“. Школо осигурява и гарантира, че лицата, действащи под неговото ръководство са поели ангажимент за поверителност.

Школо не носи отговорност за действията на Училището, както и на всяко лице, действащо под неговото ръководство, което има достъп до личните Ви данни.

Достъп до личните данни на компетентните органи, съответно на трети лица, може да бъде осигурен единствено съгласно приложимото право на ЕС и българското законодателство в зависимост от конкретния случай.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика на поверителност може да бъде променяна едностранно от Школо, като измененията й се съобщават на Потребителя чрез публикуването им в Платформата и/или уведомяване на Потребителите чрез изкачащо съобщение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

С извършване на регистрация и отбелязване на отметката „Запознах се с Общите условия и Политиката на поверителност и ги приемам“ – Вие приемате и изрично се съгласявате да обработваме в съответствие с тази Политика на поверителност и българското законодателство както Вашите, така и на Вашите деца/поднастойни/подопечни лични данни, учещи в съответното Училище. С отбелязване на отметка „Запознах се с Общите условия и Политиката на поверителност и ги приемам“ Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Въпроси, запитвания и консултации, както и в случай че каквато и да било информация за Вас или Вашите деца/поднастойни/подопечни е невярна или неточна, моля да се свържете с на еmail: info@shkolo.bg, тел: 00359 876 633 100; 00359 999 996 995 или чрез директната форма за комуникация в Платформата. Въпроси, запитвания, жалби и сигнали могат да бъдат отправяни и до Комисия за защита на личните данни.

Политиката на поверителност е последно актуализирана на 15 Септември 2017г.