Общи условия за потребителите и посетителите на уеб сайта shkolo.bgI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „Школо“ ООД (наричано по-долу за краткост „Дружество“), ЕИК 204224132, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. Любата 15 от една страна и от друга потребителите и посетителите на Уеб сайта: www.shkolo.bg и неговите поддомейни, собственост на Дружеството.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. За целите на тези Общи условия:

2.1. „Школо“ означава интернет страницата: www.shkolo.bg, нейните поддомейни (вкл. app.shkolo.bg, lessons.shkolo.bgvs.shkolo.bg, portfolio.shkolobg) и всички подстраници;

2.2. „Дневник“ означава поддомейна app.shkolo.bg, представляващ електронен дневник за обучение на ученици;

2.3. „Школо уроци“ означава интернет страницата: lessons.shkolo.bg, представляваща онлайн платформа за предоставяне на услуги;

2.4.„Уеб сайт“ означава заедно интернет страниците: app.shkolo.bg и  lessons.shkolo.bg като поддомейни на Школо;

2.5. „Потребител“ означава физическо лице, което е извършило регистрация в някой от Уеб сайтовете и притежава Профил в него;

2.6. „Посетител“ означава физическо лице, което посещава/ползва някой от Уеб сайтовете без да се е регистрирало и създало Профил в него;

2.7. „Услуга“ на Школо означава:

  • Достъп до предоставените в Школо информационни ресурси и данни, рекламно-информационни съобщения и бюлетини;
  • Достъп до дискусионни публикации чрез коментари и докладване на админ на Школо;
  • Достъп до регистрация и създаване на Профил в Уеб сайтовете;
  • Достъп до ползване на посочени в Уеб сайтовете услуги срещу заплащане;

2.8. „Обучител“ означава всяко лице, посочено в Школо уроци като изпълнител на услугата Обучение и което се е регистрирало като такъв;

2.9. „Профил“ по смисъла на тези общи условия означава личният профил на Потребителя или Обучителя, създаден при регистрацията му в някой от Уеб сайтовете;

2.10. „Обучение“ означава предоставяна от Обучител услуга на Потребителя срещу заплащане в Школо уроци, в която са включени един или повече уроци, и обхваща обучителен план в сферата на конкретна материя;

2.11. „Урок“ означава определена от Обучител тема като част от обучителен план на конкретно Обучение с определена продължителност на преподаване;

2.12. „Посредничество“ означава предоставяна услуга от Дружеството, чрез която то свързва Обучителя и Потребителя чрез платформата на Школо уроци за предоставяне и получаване на услугата Обучение и/или Урок;

2.13. „Директен маркетинг“ означава предлагане на стоки и/или услуги на Потребители и Посетители на Уеб сайтовете чрез рекламно-информационни съобщения или бюлетин по електронна поща, телефон, чрез публикации в Уеб сайтовете или по друг начин;

2.14. „Регистрация на родител в Дневник“ означава Потребител, който е преминал през процедура по регистрация като родител и е получил потвърждение за създаване на Профил;

2.15. „Регистрация на учител в Дневник“ означава Потребител, който е преминал през процедура по регистрация като учител и е получил потвърждение за създаване на Профил;

2.16. „Регистрация на директор или заместник-директор в Дневник“ означава Потребител, който е преминал през процедура по регистрация като директор или заместник-директор и е получил потвърждение за създаване на Профил;

2.17. „Регистрация на ученик в Дневник“ означава Потребител, който е преминал през процедура по регистрация като ученик и е получил потвърждение за създаване на Профил;

2.18. „Училище“ означава институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование;

2.19. „Страйп“ означава система за електронни разплащания на електронния адрес: www.stripe.com.

III. ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ В ДНЕВНИК

3. Физическо лице може да създаде свой Профил в случаите, в които съответното Училище е сключило индивидуален договор с Дружеството за включване в Дневник в съответствие с Общите условия за ползване и включване на училища в онлайн платформата на „Школо“ ООД. В този случай Потребителят бива зачислен от съответното училище с конкретна роля като: родител, учител, директор или заместник директор, ученик, учител, педагогически съветник или училищен психолог.

4. Процедурата по регистрация и създаване на Профил е подробно описана в раздел „Ръководство“ в Школо.

5. Регистрацията на Потребител приключва успешно след автоматично потвърждение за извършената регистрация или след потвърждение от администратор на училището, в което Потребителят е зачислен. С потвърждението Потребителят създава Профил и получава достъп до допълнителни Услуги в Дневник. Преди да завърши регистрацията си Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с Общите условия и Политиката за защита на личните данни на Дружеството.

6. С успешното приключване на регистрацията на Потребителя в Дневник Потребителят получава достъп като такъв и в Школо уроци. За Потребителите под 14 годишна възраст се изисква съгласие от родител.

7. С приемане на настоящите Общи условия лицата, попълнили формуляра за регистрация, дават право на Дружеството и/или служители в същото лица от неговия екип, да верифицират предоставените данни и да се свържат с лицето за идентификация на същото и потвърждение на предоставените от него данни, ако сметнат за необходимо с оглед изпълнението на настоящите Общи условия и спазването на българското законодателство.

8. Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация в регистрационната форма на Дневник. Дружеството не носи отговорност, ако Потребител или трето лице е попълнило неверни и/или грешни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато Дружеството не може да предостави която и да е от услугите си, в резултат на грешни данни за контакт или друга непълна или невярна информация за Потребителя.

IV. ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ В ШКОЛО УРОЦИ

9. Регистрацията на Потребител в Школо уроци е безплатна и е по желание на последния. С регистрацията на Потребител в Школо уроци не се създава автоматично Профил на Потребителя в Дневник. При извършването на регистрацията Потребителят попълва онлайн формуляр, който изисква най-малкото следните данни:

9.1. Име и фамилия;
9.2. Адрес на електронна поща (имейл);
9.3. Телефонен номер;
9.4. Потребителско име и парола.

10. Дружеството не разрешава регистрация на Потребител в Школо уроци, който е под 14 годишна възраст. Изискването по предходното изречение не се прилага за Потребители, които са под 14 годишна възраст и са се регистрирали първоначално в Дневник за извършването, на което се изисква съгласие от родител. При извършването на регистрацията в Школо уроци Потребителят декларира дали е под 14 годишна възраст или на 14 или по-голяма възраст.

11. Преди да завърши регистрацията в Школо уроци, Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с Общите условия и Политиката за защита на личните данни на Дружеството.

12. С приемане на настоящите Общи условия лицата, попълнили формуляра за регистрация, дават право на Дружеството и/или на служители в същото, да верифицират предоставените данни и да се свържат с лицето за идентификация и потвърждение на предоставените от него данни, ако сметнат за необходимо с оглед изпълнението на настоящите Общи условия и спазването на българското законодателство.

13. След попълване полетата за данни във формуляра за регистрация в Школо уроци, Дружеството изпраща линк с активация на Потребителя на посочения от него адрес на електронната поща за успешно извършване на регистрацията на Профила.

14. Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация в регистрационната форма на Школо уроци. Дружеството не носи отговорност, ако Потребител или трето лице е попълнило неверни и/или грешни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато Дружеството не може да предостави която и да е от услугите си, в резултат на грешни данни за контакт или друга непълна или невярна информация за Потребителя.

15. По своя преценка Дружеството има право да откаже предоставянето на услуги чрез платформата Школо уроци, като откаже регистрация на Профил в нея или изтрие/закрие/деактивира вече регистриран Профил, включително във всички случаи, при които Потребителят не е попълнил изцяло и правилно необходимата информация, при съмнения, че Потребителят не отговаря на условията за ползване на платформата (например е недееспособен, въвел е неверни данни, няма представителна власт или поради някаква друга причина няма право да използва платформата или не изпълнява изискванията на закона, платформата и/или тези Общи условия) или е нарушил настоящите Общи условия, приложимото законодателство или правата и правните интереси на трети страни във връзка с предоставяне на Услуги, без да дължи уведомление, предупреждение или обезщетение на Потребителя или запазване или възстановяване на информацията и материалите в Профила на Потребителя.

16. Потребителят носи отговорност за всички действия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия Профил. Потребителят се задължава да не предоставя данни за достъп до Профила му на лица, които не желае да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Потребителят ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да извършва действия чрез Профила му от негово име и за негова сметка. В този случай Потребителят отговаря за действията на това лице като за свои.

V. ПОЛЗВАНЕ НА ШКОЛО

17. Школо може да бъде посещаван и разглеждан свободно без регистрация.

18. Потребителите и Посетителите разполагат с възможност да публикуват коментари, след одобрение от администратор на Дружеството, да изпращат предложения и идеи по отношение на съдържанието, функционалностите и модулите на Школо или неговата форма.

19. Потребителите и Посетителите са длъжни да предоставят, публикуват и съобщават точна, актуална и валидна информация на Школо.

20. Потребителите и Посетителите нямат право да използват Школо за незаконни и/или за забранени цели от настоящите Общи условия. Незаконни и/или забранени цели са, но не само при: използване на клеветнически, злоупотребяващи, заплашителни, вулгарни, нецензурни или други нежелани материали, съобщения или публикации; изпращане или публикуване на Школо на материал, който съдържа вируси или други блокиращи устройства, които пречат или могат да попречат на работата на Школо; извършване на действия за получаване на незаконен и/или неоторизиран достъп до базата данни, компютърните системи или мрежи на Школо. В тези случаи Дружеството може да спре достъпа до интернет страницата: www.shkolo.bg и нейните поддомейни на съответния Потребител или Посетител, за когото е установено, че извършва действия противоречащи на закона и/или на настоящите Общи условия, включително да изтрие и/или заличи публикация, материал или съобщение.

21. Всеки Потребител е длъжен да съхранява потребителското си име и паролата конфиденциални и да не ги предоставя на трето неоторизирано лице. Потребителят носи самостоятелна отговорност за всички дейности, които възникват във връзка с неговия Потребителски профил и се задължава да не причинява вреди на друг Потребител, трети страни или на Дружеството. Потребителят се задължава да информира незабавно Дружеството за всеки неоторизиран достъп или използване на Профила му.

22. Дружеството си запазва правото без предварително уведомление до Потребителите или Посетителите да променя модулите, функциите и услугите на Школо и настоящите Общи условия, когато това не е в противоречие с действащото законодателство. Общите условия са достъпни на интернет страницата: www.shkolo.bg и нейните поддомейни и Потребителите и Посетителите се задължават периодично самостоятелно да се информират за промените в тях. При промени в Общите условия Дружеството уведомява Потребителите и Посетителите по подходящ начин чрез съобщение на Школо.

23. Дружеството не носи отговорност при невъзможност за изпълнение на задълженията си по Общите условия в случаите на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и други извън контрола на Дружеството включително, когато Потребителят или Посетителят не може да осъществи достъп до Школо поради хардуерен проблем при него, проблем с интернет свързаност и други.

VI. ПОРЪЧВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА ОБУЧЕНИЕ/УРОК ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ШКОЛО УРОЦИ

24. Всеки регистриран Потребител в Школо уроци може да поръча/заяви за ползване услугата Обучение срещу заплащане на съответната цена. Услугата Обучение се предоставя от Обучители чрез платформата Школо уроци, като Дружеството осигурява единствено посредничеството чрез Школо уроци при предоставянето и получаването на тази услуга.

25. При извършването на поръчката Потребителят избира обучение, предлаган от Обучител. Обучението може да се състои от няколко Уроци, които се провеждат отделно, за да бъде изпълнено Обучението. В този случай Потребителят избира ден и час за всеки отделен Урок от програмата на Обучението. След като Потребителят получи потвърждение за избрания от него ден и час за провеждане на Уроците, Дружеството осигурява виртуална стая за провеждането им, която се отключва 15 (петнадесет) минути преди часа на Урока. Потребителят и Обучителят могат да се присъединят във виртуалната стая чрез линк, който получават на електронните си пощи или чрез кликване върху бутон в платформата Школо уроци. Обучител може предварително да определи деня и продължителността на Обучението и/или на включените в него Уроци, като в този случай Потребителят единствено се присъединява чрез заплащане на определената цена.

26. Поръчката се счита за завършена след плащане от Потребителя на цената на избраното от него Обучение. Без да бъде извършено плащането за поръчката, същата не се счита за завършена за Дружеството, като за последното не възникват задължения във връзка с осигуряване изпълнението за провеждане на Обучението.

27. Часовете за провеждане на Обученията и/или на включените в тях Уроци се измерват в астрономически часове и минути. Продължителността на всеки отделен Урок е посочена в програмата на Обучението и се определя от Обучителя. Потребителят заплаща за времето, през което ще се провежда избрания от него Урок или за цялото Обучение. Потребителят може да заплати за индивидуално или групово провеждане на Урок или Обучение, като Обучителят изрично определя характера на обучението. Потребителят може да избере и заплати за един или повече Урока или Обучения.

28. Обучението и/или включените в него Уроци се провеждат за времето, за което е било заявено и заплатено от Потребителя, като за това време Потребителят и Обучителят имат пряка онлайн връзка чрез виртуалната стая, където се провежда Урокът. За да достъпи до виртуалната стая Потребителят следва да има интернет връзка. Услугата Обучение и/или Урок се предоставя на Потребителя, който я е поръчал, като на последния му е известно и се съгласява, че няма право да осигурява достъп до устройството, чрез което се свързва с виртуалната стая, на друго лице. Ако Обучителят или Дружеството констатират, че Потребителят предоставя устройството, чрез което достъпва виртуалната стая, на други лица, то Обучителят или Дружеството могат да прекратят връзката или процеса по провеждане на Урока, докато не се преустанови неразрешения достъп, без да се дължи връщане на заплатената цена. В този случай провеждането на Урока продължава след отстраняване на неразрешения достъп или се определя нова дата и час за провеждане на останалата част от времето на Урока.

29. а) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят е наясно и се съгласява, че няма право да споделя достъпа до виртуалната стая, където се провежда избрания от него Урок, с други лица, както и че няма право да записва, възпроизвежда или по друг начин чрез камера, мобилно устройство или друго устройство провеждането на Урока. В случай че такова действие бъде извършено от Потребителя или от друго лице, на което Потребителят осигурил такава възможност, Дружеството ще счита това за нарушение на настоящите Общи условия, като Потребителят носи пълна отговорност пред Дружеството съгласно глава Х.
б) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят е наясно и се съгласява, че при закупуване на услуга Урок негови лични данни (имена, снимка, телефонен номер, имейл адрес, възраст, клас, училище) ще бъдат обработени от съответния обучител.

30. Урокът приключва след изтичане на времето за неговото провеждане. Обучителят и Потребителят могат да напуснат виртуалната стая след изтичане на времето на Урока. Виртуалната стая се затваря автоматично след изтичането на 15 (петнадесет) минути след приключване на Урока.

31. Потребителят разбира и се съгласява, че Обучителите са лица, които не се намират в трудови или граждански правоотношения с Дружеството и същото няма възможност да контролира изпълнението по провеждане на Обученията, респективно Уроците от Обучителя. В случай че Обучителят не изпълнява задължението си за провеждане на Обученията, респективно Уроците, Потребителят може да възрази пред Дружество в 3 (три) дневен срок от датата на проведения Урок. Търговецът е задължен в 3 (три) дневен срок от постъпване на възражението по предходното изречение да прегледа записа от виртуалната стая, в която се е провел Урока и да вземе становище по възражението, като изпрати отговор на Потребителя дали същото е основателно или не. Ако възражението е основателно, на Потребителя се възстановява сумата, заплатена за Урока.

VII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА УСЛУГАТА ОБУЧЕНИЕ/УРОЦИ В ПЛАТФОРМАТА ШКОЛО УРОЦИ

32. Цената за предоставяне на услугата Обучение или на определен Урок като част от Обучението е в размер, определен от Обучителя за цялото Обучение или за конкретен Урок, и е посочена на Школо Уроци в български лева. Цената за посредничеството, което предоставя Дружеството, е определена от Дружеството като процент от крайната цена за предоставяне на Обучение или Урок, и е включена в нея.

33. Цената за предоставяне на Обучение или на определен Урок е в български лева и е крайна цена с включени всички данъци и такси, освен ако в Школо Уроци не е посочено друго.

34. Цената е тази, посочена в Школо Уроци към момента на извършване на поръчката от Потребителя, освен в случаи на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка Дружеството си запазва правото на уведоми Потребителя за действителната цена на Обучението или Урока.

35. Цената за предоставяне на услугата Обучение или Урок и включената в нея цена за извършеното посредничество от Дружеството се заплаща предварително от Потребителя в пълен размер преди Обучителят да започне да преподава на Потребителя, избраното от последния Обучение или Урок. Условие за завършване на поръчката за предоставяне на услугата е Потребителят да е заплатил пълната цена, определена за съответното Обучение или Урок.

36. Дружеството не дължи връщане на вече платени суми за заявено Обучение или Урок, освен в изрично посочените случаи от Общите условия. Дори Потребителят да реши да се откаже или прекрати едностранно ползването на Обучението или Урока, то се счита за влязло в сила за поръчки, които не са завършени, респективно такива които не са започнали.

37. Всички плащания се извършват само в български лева.

38. Плащането се извършва от Потребителите с дебитна или кредитна карта чрез виртуален пос терминал на лицензиран посредник. Дружеството има право да добавя начини за плащане на Услугите чрез интеграция с трети страни.

39. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. В този случай Потребителят се съгласява и приема правилата и политиките за ползване на услугите на третите лица - партньори на Дружеството, чрез които се извършва плащането.

40. Дружеството не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на същото.

41. Потребителят разбира и се съгласява, че при плащане с банкова карта или други средства за електронно разплащане може на Потребителя да бъдат начислени банкови, преводни или други такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/разплащателна институция.

42. В случай че Потребителят изиска от Обучителя издаването и има право да получи фактура или друг счетоводен документ за извършено от него плащане на цена за предоставена услуга за Обучение или Урок, на Потребителя се издава такава фактура от Обучителя.

43. Потребителят заплаща цената за избраната от него услуга Обучение или Урок по посочения в Школо уроци начин. Със заплащането на цената за избраното от Потребителя Обучение или Урок, се сключва договор от разстояние, по силата на който Дружеството осигурява посредничеството между потребителя и Обучителя за изпълнение на услугата Обучение или Урок.

VIII. ОТКАЗ НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ОБУЧЕНИЕ ИЛИ УРОК В ШКОЛО УРОЦИ

44. Потребителят може да се откаже от избрана и заплатена от него услуга Обучение или Урок по реда и условията съгласно настоящия Общи условия. Отказът може да бъде направен в 14-дневен срок, считано от датата на заплащане за услугата Обучение или Урок от Потребителя. Направен отказ от Потребителя след 14-дневния срок ще се счита за невалиден. Също така потребителят НЕ може да се откаже от заявената от него услуга Обучение или Урок, ако остават по-малко от 24 (двадесет и четири) часа до нейното започване.

45. За да упражни правото си на отказ Потребителят трябва да използва стандартния формуляр за отказ. Потребителят следва да попълни стандартния формуляр за отказ и да го изпрати на Търговеца по електронен път на следния адрес: info@shkolo.com. След като Потребителят изпрати стандартния формуляр за отказ на посочения адрес, Дружеството уведомява по електронен път Потребителя за получения отказ.

46. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ законосъобразно, Дружеството възстановява сумата, заплатена от Потребителя за избрано от него Обучение или Урок, по банков път или по друг указан от Потребителя начин в стандартния формуляр. Възстановяването на сумата се извършва от Дружеството в 14-дневен срок от датата на получаването по електронен път на отказа от Потребителя, стига същият да е основателен.

47. Правото на отказ на Потребителя от услугата Обучение или Урок не се прилага, когато изпълнението на услугата Обучение или Урок е започнало или е извършено от Обучителя. С приемането на настоящия Общия условия Потребителят потвърждава, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като изпълнението на услугата Обучение или Урок е започнало или е напълно предоставено.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

48. Права на Потребителя:

48.1. Потребителят има право да ползва Услугите, предлагани чрез Уеб сайтовете съобразно изискванията на настоящите Общи условия;

48.2. Потребителят има право да се откаже от ползване на Уеб сайтовете по всяко време, като изтрие Профила си чрез избиране на функцията за изтриване или друга аналогична функция, намираща се на Уеб сайтовете. В този случай, Потребителят дължи плащане за всяка поръчана Услуга, която изисква плащане, преди момента на отказ/изтриване/деактивиране на Профила му, ако изрично не е отказал да завърши поръчката за същите по реда на тези Общи условия. В случай че Потребителят изтрие Профила си и е заплатил за ползване на конкретна Услуга, и поради изтриването на Профила на Потребителя не е възможно да бъде изпълнена Услугата, тогава Дружеството не дължи връщане на сумата, заплатена за тази Услуга.

48.3. Потребителят има право да получи фактура за извършеното от него плащане, когато законът изисква това.

49. Права на Дружеството:

49.1. Дружеството има право самостоятелно да решава кои действия на Потребителя представляват нарушение на настоящите Общи условия и да предприема необходимите мерки за тяхното предотвратяване.

49.2. Дружеството има право при констатирано нарушение от Потребител на настоящите Общи условия или сигурността на Школо и Уеб сайтовете, да спре достъпа на този Потребител до Школо и Уеб сайтовете без предупреждение или предизвестие, както и да е изтрие/прекрати/блокира Профила на Потребителя временно или за постоянно без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Потребителя.

49.3. Дружеството има право едностранно и без предупреждение или предизвестие да прекрати временно или постоянно предоставянето на Услуги на Потребителя, както и да изтрие цялата налична информация на Потребителя, качена на Уеб сайтовете, ако установи, че тя съдържа информация, нарушаваща законите на Република България, европейското законодателство или друга държава, правата на трети лица или настоящите Общи условия.

49.4. Дружеството има право да преглежда съдържанието на публикуваната от Потребителя или Посетителя информация на Школо и Уеб сайтовете, да изисква от Потребителя или Посетителя премахването ѝ или сам да премахва определени материали, ако чрез тях се нарушават действащото законодателство, правата на трети лица или настоящите Общи условия.

50. Задължения на Потребителя:

50.1. При ползването на Школо Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, приложимото българско законодателство, правото на Европейския съюз, както и да зачита правата и законните интереси на третите лица.

50.2. Потребителят се задължава да не въвежда, зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава, предоставя или публикува в Школо връзки към информация, както и инструкции за съдържание на видео, данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание:

50.2.1. които противоречат на приложимото законодателство, нарушават авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, нарушават правата и свободите на човек съгласно Конституцията на Република България и приложимите български и международни актове, на правото на Европейския съюз или нарушават права на която и да е трета страна или които съдържат лични данни;

50.2.2. които пропагандират дискриминация, фашистка, расистка или друга антидемократична идеология;

50.2.3. които увреждат доброто име и репутацията на другите и призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна вражда или омраза;

50.2.4. които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уеб сайтове или интернет страници с такова съдържание;

50.2.5. които съдържат компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг злонамерен код или софтуер;

50.2.6. заблуждаващи и неверни материали или сайтове с цел измама и неправомерно придобиване на информация.

50.3. Потребителят се задължава да не се намесва в правилното функциониране на Школо и Уеб сайтовете, включително, но не само, да не пречи на достъпа на други Потребители, Посетители или други трети лица, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите в Школо и Уеб сайтовете.

50.4. Потребителят се задължава да не разрешава на трети лица да използват Профила му, за да предприемат и извършват атаки и злонамерени действия към Уеб сайтовете.

50.5. Потребителят носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Профила му (имейл адрес и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Профил или в Уеб сайтовете, в случай че няма регистриран Профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Потребителят незабавно трябва да уведоми Дружеството. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през Профила на Потребителя или в Уеб сайтовете, с използването на данните на Потребителя, са направени от него лично и той носи отговорност за тях.

50.6. Когато Потребителят предостави достъп за ползване и управление на неговия Профил  на трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои, като се задължава да обезщети Дружеството за всички вреди, причинени в следствие ползване на Услугите от трети лица, на които Потребителят е предоставил достъп, включително по невнимание или грешка.

50.6. При неправомерно и непозволено ползване на Услугите, предоставяни чрез Школо и Уеб сайтовете, Потребителят носи отговорност за материалните и нематериалните щети, нанесени на Дружеството. При констатиране на такива действия Дружеството има право да преустановява предоставянето на Услугите и да спре достъпа на Потребителя до Профила му и/или до Школо и Уеб сайтовете без да носи отговорност за вреди или загуба на данни от страна на Потребителя. Непозволено ползване е налице и когато при ползването на Услугите се извършват действия, в това число използването на софтуерни или други средства, затрудняващи работата или пречещи на нормалното функциониране на техниката на Дружеството, включително надвишаването на лимита от процесорно време, както и разпространяването на информация, чрез която се нарушават законовите разпоредби, правата на трети лица или настоящите Общи условия.

50.7. Потребителят няма право да предоставя като свои Услугите, получени от Дружеството.

50.8. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползване на Услугите компютърно оборудване, операционни системи, софтуер и достъп до интернет.

50.9. При възникнал проблем с достъпа или ползването на Школо и Уеб сайтовете Потребителят ще уведоми Дружеството на имейл адрес, публикуван в Школо, или чрез контактната форма на Школо. Дружеството ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем.

51. Задължения на Дружеството:

51.1. Дружеството няма задължение да осигурява на Потребителя компютърно оборудване, софтуер и интернет за ползване на Услугите на Школо.

51.2. Дружеството следва да предостави информация на Школо за ползване на Услугите на Уеб сайтовете, за които се изисква заплащане от Потребител.

51.3. Дружеството е длъжно да осигури техническата възможност за онлайн връзка между Потребителя и Обучителя, която се изразява в осигуряването на среда за изпълнение на услугата Обучение и/или Урок.

51.4. Дружеството не гарантира, че достъпът до Школо ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Дружеството.

51.5. Дружеството осигурява разумна техническа защита на Школо.

51.6. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, Дружеството е длъжно да предостави всяка информация и материали, с която разполага, относно Потребителя и неговата дейност, когато искането се отнася до Потребителя.

X. ОТГОВОРНОСТ

52. Потребителят носи отговорност пред Дружеството при неправомерно и/или непозволено ползване на Услугите, предоставяни чрез Школо и Уеб сайтовете, включително за всички имуществени и неимуществени вреди, които са следствие от това неправомерно и/или непозволено ползване на Услугите.

53. Във всички случаи Потребителят носи отговорност и се задължава да обезщети Дружеството за всички вреди (загуби и пропуснати ползи), които е причинил пряко или косвено на Дружеството, в следствие на нарушаване на закона, на правата на трети лица или тези Общи условия от страна на Потребителя, включително свързани с извършване на операции чрез Школо и Уеб сайтовете, с неправилното, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на Школо и Уеб сайтовете и/или публикуване на съдържание.

54. Потребителят носи отговорност пред Дружеството и в случай на ползване и управление на неговия Профил на трети лица, които с действията или бездействието си са нанесли имуществени или неимуществени вреди на Дружеството.

XI. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

55. „Школо“ ООД е производител на база данни по смисъла на чл. 93б от ЗАПСП и носител на всички права на интелектуална собственост върху съдържанието, функции и модулите на Школо (включително, но не само софтуер, изображения, видео и аудио, компютърни програми и други).

56. Интегрираните в Шкоо модули, функции и услуги, като наименования, търговски марки, статии, бутони, дизайн и други, са предмет на авторско право и сродни на авторското право с всички запазени за „Школо“ ООД права.

57. Никой няма право без изричното разрешение на Дружеството да използва възпроизвежда, променя, предава (по електронен или друг начин), да показва публично и/или да предоставя на трети лица цялата или част от базата данни и софтуера с цел разработка на подобен софтуер, за търговска цел, за издателска и/или друг вид дейност или за да извлече друга облага, както и да предприема каквито и да са други действия, с които нарушава или съдейства да се наруши правото на интелектуална собственост на „Школо“ ООД върху Школо.

58. Притежаване или използване на базата данни и софтуера на Школо, респ. на отделни негови модули, функции или услуги, без правно/договорно основание е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и нарушителят носи отговорност по чл. 96а, чл. 96б и чл. 97 от ЗАПСП освен ако деянието му не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по Наказателния кодекс.

59. Школо може да включват съдържание, предоставено от трети страни, включително материали, публикувани от други Потребители. Всички изявления и/или мнения, изразени в тези материали, както и всички статии и отговори на въпроси и друго съдържание, различно от съдържанието, предоставено от Дружеството, са отговорност на лицето, публикувало тези материали, статии, отговори на въпроси и други. Дружеството не носи отговорност за публикувани материали и за тяхното съдържание.

60. Нищо в настоящите Общи условия не предоставя или може да се тълкува като предоставяне на Потребителя на каквито и да е права (с изключение на правото на ползване на услуги, специално предоставени по силата на настоящите Общи условия) или правен интерес върху патенти, авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски имена, марки на Дружеството или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени сега или в бъдеще от Дружеството или което и да е дъщерно дружество или свързани дружества, като Дружеството си запазва всички такива права.

61. Потребителят няма право да записва виртуалната стая, където се провежда избрания от него Обучение и/или Урок или да осигурява достъп на трети лица, които не са заплатили за тази услуга. Също така няма право да възпроизвежда, показва или по друг начин чрез камера, мобилно устройство или друго устройство провеждането на Обучението и/или Урока на трети лица.

62. В случай на констатирано от Дружеството нарушение на правата му по тази глава, Търговецът може да прекрати достъпа до Профила на Потребител, както и да ангажира отговорността на Потребител съгласно глава X.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

63. Без да се засяга каквото и да е средство за правна защита, което може Дружеството да има срещу Потребител или Посетител, то може да прекрати или преустанови незабавно и без предизвестие достъпа до и използването на Школо или Профила, ако:

  • Дружеството установи, че Потребител или Посетител е нарушил някое условие от настоящите Общи условия;
  • Дружеството не е в състояние да провери точността или валидността на предоставената от Потребител или Посетител информация;
  • Дружеството установи измамни, злоупотребяващи или незаконни действия от Потребител или Посетител.

64. Общите условия между Страните се прекратяват и при преустановяване на дейността на Дружеството по предоставяне на услугите или прекратяване поддържането на Школо без Дружеството да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация на Потребителя.

65. Прекратяването може да настъпи и:

a) по взаимно съгласие на Страните в писмен вид или чрез изявления, разменени по електронен път;
б) в случай че Профилът на Потребителя бъде закрит/деактивиран съгласно настоящите Общи условия;
в) при упражняване на правото на отказ от Потребителя, съгласно Закона за защита на потребителите.

XIII. ИЗМЕНЕНИЯ НА ШКОЛО

66. Дружеството има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Школо, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги.

67. Дружеството има право да преустанови предлаганите услуги временно или за постоянно, включително ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи Дружеството предупреждава Потребителя чрез Школо.

68. Дружеството не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Школо и Уеб сайтовете, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Дружеството.

XIV. УВЕДОМЛЕНИЯ

69. Всички уведомления във връзка с настоящите Общи условия ще бъдат в електронен или писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу.

Уведомления до Дружеството:
Адрес: пощенският адрес на Дружеството, посочен най-горе.
Имейл: info@shkolo.com

Уведомления до Потребителя: както е посочено в Профила на Потребителя в Уеб сайтовете.

70. Потребителят приема, че всички негови изявления се считат за валидни и че писмената форма се счита за спазена с извършване на следните действия от страна на Потребителя: изпращане на съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

XV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

71. Всички посетители на Школо, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Дружеството, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Школо или на друга система, да не нарушават авторските права и сродните им права, правата на интелектуална собственост, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Дружеството или за трето лице. Дружеството си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.

XVI. ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

72. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целите Общи условия или на други техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XVII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

73. Евентуалните спорове, възникнали между Дружеството и Потребителя във връзка с Услугите, предоставяни чрез Школо, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентния български съд, освен ако Страните не са уговорили друго.

74. По отношение на Потребители, имащи качеството на потребители по Закон за защита на потребителите, всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия или във връзка с изпълнението на конкретна услуга могат да бъдат разрешавани от органите за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове съгласно чл. 181а и съгласно Закона за защита на потребителите. Допълнителна информация може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на потребителите и на следните онлайн платформи за разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage и https://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html ).

XVIII. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

75. Всеки Потребител, който притежава качеството на потребител съгласно Закона за защита на потребителите и когато счита, че са нарушени правата му по Закона за защита на потребителите, може да подаде оплакване до компетентния орган в Република България – Комисия за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите на адрес: www.kzp.bg.

XIX. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

76. Дружеството си запазва правото да променя и/или изменя настоящите Общи условия по всяко време. Изменението и/или промяната на Общите условия се публикува на Школо чрез съобщение на страницата.

XX. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

77. Потребителите и Посетителите може да са достъпили до Школо чрез други уеб сайтове. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на други уеб сайтове или за начина, по който се използва информацията, получена чрез друг уеб сайт.

78. Връзки към уеб сайтове на трети страни чрез Школо може да бъдат предоставени единствено за удобство и информация на Потребителите и Посетителите. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на уеб сайтове на трети страни, които са поставени като връзка чрез кликване през Уеб сайтовете.

XXI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

79. „Школо“ ООД обработва личните данни на Потребители и Посетители съгласно своята Декларация (политика) за защита на личните данни и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

80. Декларацията (политика) за защита на личните данни на „Школо“ ООД е достъпна на Школо.

Дата на последна редакция: 02.11.2021г