Създаване, разпределяне и оценка на ДТВ шаблон

Достъп до създаването на ДТВ шаблони имат системните администратори, директорите и заместник-директорите.

  • Според НАРЕДБА № 4 за нормиране и заплащане на труда- оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с до 10 педагогически специалисти се извършва от директора.
  • Оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с над 10 педагогически специалисти се извършва от комисия, като председателят, членовете и техният брой се определят с решение на педагогическия съвет.
  • Оценяването на постигнатите резултати от труда на заместник-директорите с норма преподавателска работа и на членовете на комисията се извършва от директора.
  • Оценяването на постигнатите резултати от труда на директорите се определя от комисия, която включва:

1. експерти от съответното регионално управление на образованието и от общинската администрация - за общинските училища, общинските центрове за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, астрономическите обсерватории и планетариумите;

2. експерти от съответното регионално управление на образованието и от финансиращия орган - за държавните детски градини, държавните училища, държавните центрове за специална образователна подкрепа, Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център;

3. експерти от Министерството на културата - за училищата по изкуствата и училищата по култура, финансирани от Министерството на културата;

4. експерти от общинската администрация и от съответното регионално управление на образованието - за общинските детски градини и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие.

1. Създаване на шаблон

1.1. От модул Оценка на пероснала изберете Шаблони


1.2. Натиснете бутон Добави ДТВ1.3. В графа Основни данни въведете име на шаблона и за кой тип персонал се отнася.1.4. И в двата казуса - оценка на педагогически или оценка на непедагогически персонал, в графа Комисия въведете председател на комисията и нейните членове, ако има нужда от такива.

При необходимост можете да добавяте или премахвате членове на комисията и техните резерви с бутоните плюс и минус в крайно дясно на редовете предназначени за имената на членовете на комисията.


1.4.1. При оценка на педагогически персонал - в графа Критерии предварително са заложени критериите за оценка съобразно приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 Показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти.

1.4.1.1. Към всяка компетенция добавете необходимите критерии.

1.4.1.2. В полето за точки добавете точките за всеки критерий. Сборът от точките за всички зададени критерии в шаблона не трябва да надвишава 100.

Може да добавяте или премахвате критерии с бутоните плюс и минус.


1.4.2. При оценка на непедагогически персонал - в графа Критерии е необходимо сами да въведете компетенциите и критериите към тях.

1.4.2.1. В полето за точки добавете точките за всеки критерий. Сборът от точките за всички зададени критерии в шаблона не трябва да надвишава числото 100.

Може да добавяте или премахвате критерии с бутоните плюс и минус.


1.5. Създайте попълнения шаблон като натиснете бутон Запази.1.5.1 Шаблонът вече е видим в подменю Шаблони.1.5.1.1. В тази фаза на процеса шаблонът може да бъде дублиран, редактиран и изтриван.2. Обвързване на ДТВ шаблон с членовете на персонала, които предстои да бъдат оценявани.

2.1. Председателят на комисията, обвързан в конкретния шаблон, през своя профил достъпва изготвения шаблон в подменю Шаблони.2.1.1. Шаблонът е видим в таблицата на изготвените и неразпределени шаблони.2.2. Отворете шаблона и натиснете бутон Използвай.2.2.1. В графа Основни данни изберете лицата, които ще бъдат оценявани според шаблона като ги отбележите с Да в таблицата с потребители. Може да прикачите файл към шаблона при необходимост.

В Търсене по име може да филтрирате таблицата с потребители като търсите поименно лицата, които предстои да бъдат оценявани.


2.2.2. В графа Комисия при необходимост може да размените членовете на комисията.2.2.3. В графа Критерии може да разгледате критериите и зададените за тях точки. След като сте готови изберете бутон Запази или бутон Запази и добави.2.2.4. Разпределеният шаблон е видим в подменю Всички ДТВ със статус Подготовка и е мултиплициран съобразно броя и имената на оценяваните.3. Оценка на ДТВ карта

Оценяването на ДТВ карта може да се реализира по два начина:

  • Да се оцени само от председателя на комисията.
  • Да се оцени от председателя и от членовете на комисията.

3.1. Оценяване само от председателя на комисията. Изберете конкретна карта.3.1.2. Изберете бутон Оцени карта.

В тази фаза картата може да бъде редактирана.


3.1.3. Въведете желаните точки за критериите в картата и след като сте готови натиснете бутон Предай карта.3.1.4. Оценената карта се премества в подменю Всички ДТВ със статус Завършена.3.2. Оценяване на карта от членовете на комисията и от нейния председател.

3.2.1. Председателя избира конкретна карта и натиска бутон Изпрати за оценка от комисия. Картата променя своя статус на Оценка комисия.3.2.2. Членовете на комисията могат да намерят изпратената до тях карта за оценяване в подменю Всички ДТВ.

Отворете картата като кликнете върху името ѝ.


3.2.3. Изберете бутон Оцени карта.3.2.3. Въведете желаните точки съобразно критериите. Ако поради някаква причина не можете да попълните картата докрай и искате да я запазите с цел редакция или допопълване натиснете бутон Запази. Ако сте попълнили картата и смятате, че тя няма нужда от бъдещи корекции натиснете бутон Предай карта.3.3.1. След като всички членове на комисията са дали своите оценки по картата тя може да бъде оценена и от председателя. Тя отново може да бъде достъпена в подменю Всички ДТВ.3.3.2. За да стартирате оценяването натиснете бутон Оцени карта.3.3.3. Въведете желаните точки съобразно критериите и натиснете бутон Предай карта.3.3.4. Картата променя статуса си на Завършена и може да бъде открита в подменю Всички ДТВ.4. Преглед на картата от оценяваното лице.

4.1. В профила на оценявания, оценената карта е достъпна в подменю Мои ДТВ.

Отворете картата като кликнете върху името ѝ.


4.2. В графа Основни данни ще видите крайната оценка от процеса по оценяването Ви.4.3. В графа Комисия може да видите имената на членовете на комисията, която Ви е оценявала.4.4. В графа Критерии при кликане върху конкретен критерий може да видите и точките, които са дадени за него. PDF експорт на картата може да направите като изберете бутон PDF.