Как да редактирам шаблон за седмично разписание?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. Редица обстоятелства може да наложат редактирането на вече генериран шаблон. Най-често те са свързани с промяна на графиците на наши колеги преподаватели. Можем да преглежаме и редактираме единствено шаблони, които са със статус „Генериран“. 1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”. 2. Изберете името на шаблона, който […]

Справка „Здравно осигуряване на ученици, навършили 18 години“

Справката може да бъде генерирана от системни администратори, директори и заместник-директори. За сметка на републиканския бюджет се осигуряват всички лица, навършили 18-години, които продължават образованието си в училища, създадени по реда на Закона за народната просвета, когато учат редовно. В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не е дадена легална дефиниция на израза „ако учат редовно“ […]

Създаване, разпределяне и оценка на ДТВ шаблон

Достъп до създаването на ДТВ шаблони имат системните администратори, директорите и заместник-директорите. Според НАРЕДБА № 4 за нормиране и заплащане на труда- оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с до 10 педагогически специалисти се извършва от директора. Оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с над 10 педагогически специалисти се извършва от […]

Как да дублирам шаблон за седмично разписание?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. При дублиране се запазват всички настройки и ограничения, които сме задали в шаблона, който дублираме и в процесът на дублиране можем да ги манипулираме. Имайте предвид, че при дублиране на успешно генериран шаблон и промяна по режимите или ограниченията, не се запазва предишната подредба на седмичното разписание в паралелките, […]

Как да използвам шаблон за седмично разписание?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите.  Генериран шаблон можете да приложите единствено за срокът, който сте задали при създаването му и в седмиците, в които няма налично седмично разписание. 1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”. 2. Изберете бутон “Използвай” на реда на конкретния шаблон, в графа “Операции” на таблицата. Бутонът […]

Генератор на седмично разписание – съвети и напътствия

1. За пръв път работя с генератора за седмично разписание. От къде да започна? Трябва да сте наясно с хорариума на предметите от учебния план за всяка паралелка за съответния срок. Трябва да имате коректно подготвени дневни режими за съответния срок. Трябва да имате правилно обособени предметни групи както и коректно разпределени ученици в тях. […]

Как да генерирам шаблон за седмично разписание?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. Съветваме Ви при генериране на шаблон за седмично разписание да генерирате един, в който сте посочили всички паралелки в училището. Необходимите предпоставки, които трябва да са налице в платформата, за изработването на шаблон са: качен Образец 1, налични дневни режими, обособени сборни групи ако […]

Учители, качили най-много учебни материали

Настъпва краят на още една година, която ни предизвика да излезем от зоната си на комфорт и да разчупим  работната си рутина, творческите си граници, начините ни на обмяна на информация и адаптирането ни към нови технологии. Съвременните иновативни образователни технологии увеличават интереса на учениците към учебния предмет и ги мотивират да участват в учебния […]

Бутон Зареди от личен картон

ВНИМАНИЕ! Бутонът е достъпен за системни администратори, директори и класни ръководители на ученици от 8ми до 12ти клас, които вече са генерирали лични картони. Бутонът се появява в стъпка Резултати от обучението при генериране или редактиране на следните документи: Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (3-31) Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (приложение към личен картон) […]

Как да добавим лице, което е имало роля в предходна учебна година

Понякога се налага да добавим отново лице, което е имало роля в нашето училище в предходни години. Когато се опитаме да го добавим ръчно платформата изписва, че такъв потребител вече съществува. В стъпките по-долу е описано как да добавим желаният потребител с роля в настоящата учебна година: 1.Навигирайте до  “Администрация” и след това натиснете бутон […]

Как да сменя паролата на дете

Внимание! Тази функционалност е достъпна само за родители чиито ученици са на възраст под 14 години. 1. Навигирайте до вашия потребителски профил. 2. Изберете секция “Ученици под 14г.”. 3. Натиснете бутон “Смени парола”. 4. Въведете новата парола и я потвърдете. Тя трябва да бъде минимум 6 символа и да включва главна латиснка буква, малка латисна […]

Аз съм учител. Как да запиша урок?

Виртуалните  класни стаи предлагат възможност за запис на проведен в тях урок.  1. Влезте във Виртуално училище. 2. Изберете стаята, в която ще провеждате урок. 3. Натиснете бутон “Стартиране на запис”. 4. Потвърдете желаното от вас действие като натиснете бутон “Стартиране на запис” 5. Ще получите визуален и аудио сигнал, че записът на срещата ви […]

Дублиране на разписание

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Седмично разписание“ 3. Натиснете бутон „Дублирай“ 4. Изберете в кои седмици желаете да дублирате седмичното разписание 5. Натиснете бутон „Запази“ Готово!

Обучителни видеа 2020-2021

Обучителни клипове за учители: Преглед на модулите и връзка с Школо Разписание Тематични разпределения Моят час Оценки (модул Дневник) Оценки от поправителни изпити, секция Резултати, ДЗИ и НВО Отсъствия (модул Дневник) Контролни работи и родителски срещи Подкрепа, бележки и санкции Администриране на учениците в паралелка Активиране на ученически и родителки профил от класен (статия) Съобщения […]

Нанасяне на годишни оценки в секция Резултати

В секция Резултати се нанасят Год. успех, ООП, РП, ДО резултатите както и номерът и датата на удостоверението за завършен клас от начален етап на учениците от първи до трети клас. 1. В модул „Дневник“ изберете съответния клас. 2. Изберете раздел „Резултати“. 3. Натиснете „Редактирай“. 4. Нанесете данните за ученикът и натиснете бутон „Запази“. Готово! […]

Аз съм администратор. Какво мога да правя във ВКС?

Освен, че имат достъп до всички стаи в училището ( включително до Учителска и Директорска) администраторите достъпват и модул “Всички стаи” във виртуалното си училище. 1.Как да създадете нова виртуална стая 2.Как да посочите кога стаята е отключена и активна 3.Как да направя справка за активност във ВКС

Как да посочим стая в разписанието

До тази функционалност имат достъп системните администратори и класните ръководители. Посочването на стаи е достъпно след като сте задали етажи и помещения в модул Склад.  Може да си припомните стъпките за задаването им тук: https://www.shkolo.bg/blog/dobavqne-na-etaj/ https://www.shkolo.bg/blog/dobavqne-na-pomeshtenie/ Посочването на стая в разписанието може да се направи както при първоначалното изготвяне на разписание, така и при редакция […]

Как да добавим помещения

До тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите, заместник-директорите, счетоводителите, домакините и касиерите. 1.Навигирайте до модул “Склад” и натиснете бутон “Помещения”. 2. Натиснете бутон “Добави”. 3. Добавете име, тип и етаж на помещението. В полето “Описание” можете да добавите пояснителен текст. 3.1. При необходимост посочете капацитет ученици и капацитет паралелни занятия за помещенията от тип Класна […]

Как да добавим етаж

До тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите, заместник директорите, счетоводителите, домакините и касиерите. 1.Навигирайте до модул “Склад” и натиснете бутон “Етажи”. 2. Натиснете бутон “Добави”. В раздел „Основни данни“ системата автоматично задава поредността на етажът, който искате да добавите. При желание можете и ръчно да зададете име или номер.  В полето “Описание” можете да […]

Задаване на срочна оценка, определена чрез изпит

Понякога се налага срочната оценка за конкретен предмет да бъде зададена след провеждане на изпит. Това най-често се получава, когато ученикът няма покрит необходимия брой присъствия по конкретната учебна дисциплина. Въпросната оценка се задава по стандартния начин. 1.Навигираме до “Дневник” и посочваме паралелката 2.Избираме раздел „Оценки“ и предмет и натискаме бутон “Добави” 3. Задаваме оценката, която […]