Стъпка 4 Режими – ръчни настройки и Асистент

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=kS4iTLeu1ic


Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират системните администраторидиректорите и заместник-директорите.

В стъпка 4 "Режими" може да зададете в кой час или в кой ден от седмицата даден предмет да се появява в седмичното разписание на паралелка.

Също така може да премахнете неизползваеми часове от дневните режими на паралелките, както и да "заключите" частично или напълно предмет във времеви интервал.

Ръчни настройки

1. Изберете паралелка.Отстраняване на ненужни часове от дневния режим на паралелка.

Тази функционалност е полезна при училища, които използват един и същи дневен режим за цялото училище. В този тип дневни режими често се срещат излишни за някои паралелки часове в дневните режими.

Можете да забраните на генератора да използва часове от дневния режим на ниво паралелка за цялата учебна седмица или за конкретен ден.

Например: Ако режима разполага с 7 часа на ден, а в 6. клас се провеждат часове до 6ти час.

 • Ограничаваме ползването на час за цялата седмица чрез натискане върху името на реда на часа в таблицата на режима.

 • Позволяваме отново ползването му при натискане на името на реда в таблицата на режима или при избор на бутон "Всички".

 • Забраняваме използването на конкретен час в определен ден от седмицата чрез избор на конкретната клетка на часа в таблицата на дневния режим.

 • Позволяваме използването на забранения час като отново го изберем от таблицата на режима или изберем бутон "Всички".

По подобен начин можем да ограничим провеждането на предмет до определени часове.

Например: Поради някаква причина занятията на предмет "Технологии и предприемачество" не трябва да се провеждат като 1ви час.

 • Изберете името на предмета и забранете позлването на 1ви час в дневния режим.

"Заключваме" предмет в определен ден и час като изберем името на предмета, натиснем бутон "Изчисти" и след това натиснем два пъти върху конкретната клетка на часа в таблицата на дневния режим. Така ограничаваме генератора да поставя занятието на предмета до конкретно посочения час и ден.

Това "Заключване" обикновено се ползва за занятията на "Час на класа" и тези на допълнителния час по спортни дейности.


Заключване на част от хорариума на предмет в конкретен ден и конкретни часове. Тази функционалност е приложима за предмети, които са с хорариум по-голям от 1 час за седмицата.

Например: Желаем задължително 2 занятия от предмета Български език и литература да се проведат в ден Понеделник като блок часове във 2ри и 3ти час.

 • Изберете предмета и след това в таблицата на дневния режим натиснете двукратно клетките на желаните часове.
 • Генераторът ще бъде задължен да постави тези 2 занятия в Понеделник като 2ри и 3ти час, а остатъкът занятия ще разпредели по свое усмотрение.

N.B. Ако желаете останалата част от хорариума на предмета да се разпредели също в блокове, но нямате претенции в кои дни и часове да се появят в разписанието на паралелката, задайте ограничение "Блок занятия" в стъпка 7 "Ограничения".


Бутон "Изчисти", когато е приложен на ниво паралелка, изключва от ползване излишните за паралелката часове от дневния режим.


 • Ако е приложен на ниво предмет, ще остави активни толкова часа, колкото е и хорариумът на предмета.

Бутон "Всички" отменя заложените рестрикции върху режима и позволява за ползване всички часове в него. Той може да се прилага на ниво паралелка или на ниво предмет.


Бутон "Приложи" прилага ограничения от паралелка в паралелка или от предмет в предмет в рамките на паралелката.

Например: В паралелка 6А сме изключили за използване 7ми час. Същото ограничение искаме да приложим в паралелка 7А клас.

 • В паралелка 6А изключваме 7. час.

 • Избираме бутон "Приложи".

 • Избираме паралелка 7А и натискаме "Приложи".

 • Резултатът е забранен за използване 7ми час и в паралелка 7А.

Например: В паралелка 6А занятията на предмет "Технологии и предприемачество" и предмет "Човекът и природата" не трябва да се провеждат в 1ви час.

 • Избираме предмет "Технологии и предприемачество" и забраняваме използването на първи час в режима.

 • Избираме бутон "Приложи".

 • Изберете предмета "Човек и природа" и натиснете "Приложи".

 • Резултатът е забранено провеждане на 1ви час на предмет "Човекът и природата".


2. Преминете през всички паралелки, нанесете необходимите корекции, ако има такива и след това изберете бутон Запази и премини.С Асистент

В стъпка 4 "Режими" Асистентът изключва излишните часове в дневните режими на паралелките, съобразно тенденциите в разписанията им през последните 2 учебни срока.

Например: В паралелка 1А клас Асистентът е направил извод, че 7ми час не се е провеждал през последните 2 срока и следователно го е изключил за ползване от дневния режим на паралелката.


Асистентът взима предвид разположението на "Час на класа" в седмичните разписания на паралелките за последните 2 учебни години и прилага отчетените тенденции.

Например: В паралелка 1A "Час на класа" се е провеждал през различни дни от седмицата, но винаги 5ти час. Заради това Асистентът е позволил ползването единствено на час 5 в режима за "Час на класа".


Асистентът прилага същата логика и за останалите предмети включени в учебния план на ниво паралелка.

Асистентът взима предвид графиците на директора и на създателя на шаблона. На база историческите данни от последните 2 учебни години, Асистентът оставя активни единствено дните и часовете, в които те са преподавали.

Когато работите с Асистент, можете да правите и ръчни корекции в стъпката.

2.Преминете през всички паралелки, нанесете корекции, ако има такива и след това изберете бутон Запази и премини.