Ръководство – Shkolo.bg
 

Как да отбележа ученик със СОП

ВНИМАНИЕ: Учениците със специални образователни потребности обикновено са маркирани като СОП от Образец 1 . Ако това не се е случило автоматично, ще трябва да ги зададете ръчно. Настоящото ръководство важи за класни ръководители и училищни администратори. 1. От „Дневник“ изберете класа, в който е ученикът 2. Отидете на „Ученици“ 3. Можете да избирате между […]

Как да добавя дневник на група

Внимание: това ръководство важи само за администратори! 1. Навигирайте до „Администрация ->Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Въведете основните данни Не забравяйте да посочите дневник на група! 4. Въведете предмети и учители Задължително въведете поне един предмет! 5. Запазете промените 6. Групата е добавена 7. Добавете ученици За да добавите ученик, следвайте стъпките, посочени тук: […]

Как да редактирам профил на ученик

Това ръководство важи за класни ръководители и администратори. Администраторите могата да редактират всички профили, докато класните ръководители имат достъп само до децата от техния клас. 1.Навигирайте до „мой клас“ 2.Изберете ученика, чийто профил желате да редактирате 3.Кликнете на „Редактирай“ 4.В „Основни данни“ можете да променяте имена, егн, място на раждане, имейл, телефон и потребителско име […]

Генериране на лични картони

Тази функционалност е включена в абонаментен пакет “Дигитален лидер”. В момента тече довършителната работа и предстои обновяване на модула. Лични картони могат да се генерират от класните ръководители, директорите и системните администратори. 1.Навигирайте до модул “Деловодство”  Изберете “Ученически документи” и натиснете бутон “Добави”. 2. Изберете тип документ От падащите менюта изберете Личен картон, името на […]

Как да добавя съобщение за записване

Това ръководство е валидно за класни ръководители и училищни администратори!!! 1.От „Дневник“ избираме съответния клас 2.Отваряме секция „Ученици“ 3. Редактираме съобщенията за записване в класа Натискаме бутона с писалката, в колонката със съобщения за записване 4.Въвеждаме информацията и запазваме Въвеждаме във формат „номер/дата“ и натискаме зелената отметка 5.Готово Съобщението за записване е въведено

Как да редактирам Дневник на ИФО

Внимание: това ръководство важи само за администратори! Този дневник се генерира автоматично от Образец 1. Ако се наложи да добавите такъв по време на учебната година, следвайте стъпките тук: https://www.shkolo.bg/blog/ifo/ За да редактирате дневника, например при липса на учебен предмет, следвайте стъпките, посочени по-долу. 1. Навигирайте до модул „Администрация“ и изберете „Паралелки“ 2. Изберете основната […]

Как да добавя паралелка за СФО

Внимание: това ръководство важи само за администратори! Обикновено учениците от самостоятелна форма на обучение се добавят директно от образеца в паралелки с име „НЕПР.“ но ако се наложи да обособите такива в течение на учебната година, можете да го направите, следвайки стъпките по-долу. 1. Навигирайте до модул „Администрация“ и изберете „Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Добави“ […]

Как да добавя ученик от КФО

Това ръководство важи за системни администратори и директори. В някои паралелки има деца, които по някои предмети се обучават по индивидуален учебен план, който е различен от този на съучениците им в паралелката. Ето как може да ги обособите и да им добавите седмично разписание. 1. Навигирайте до модул „Администрация“, изберете меню „Паралелки“ Натиснете синия […]

Как да добавя учителско отсъствие без заместник

Внимание: това ръководство важи само за администратори! 1.Навигирайте до модул „Лекторски часове“ и изберете „Всички отсъствия“ 2. Кликнете на бутон „Добави“ 3. Изберете отсъстващия преподавател и запазете 4. Изберете срок и причина за отсъствието и отново запазете 5. Изберете „Без заместващ“ и кликнете на „Завърши“ 6. Запазете промените 7. Готово! Учителското отсъствие е добавено успешно

Справка „Взети допълнителни занятия“

1.От модул „Статистика“, избираме секция „Справки“ 2.Избираме „Нова справка“ 3.Избираме „Взети допълнителни занятия“ 4.Въвеждаме периода, който да обхваща След като го изберем, избираме „Генерирай справка“ 5. Справката е готова При нужда можем да генерираме Excel или PDF файл.В случай, че боравим със стара справка, можем да е актуализираме с бутона „Обнови“. Можем и да разглеждаме […]

Как да добавя учителско отсъствие с няколко заместника

1. Изберете секция „Учителски отсъствия“ от модул „Всички отсъствия“ 2. Кликнете върху бутона „Добави“ 3. Изберете отсъстващия преподавател Можете да сортирате списъка според първото име на учителя. След като селектирате отсъстващия преподавател, натисенте „Запази и премини“ 4. Въведете периода и причината за отсъствието 5. Изберете брой заместници Посочете „Няколко заместващи“ 6. Посочете заместниците Натиснете за […]

Как да задам лекторски часове над хорариума

Видео по темата можете да изгледате тук: https://youtu.be/nmPYQl9IUCA 1.Навигирайте до модул “Лекторски часове” Изберете „Всички над хорариума“ 2. Натиснете бутон “Добави”. 3. Изберете учител 4. Натиснете бутонът “Запази и премини”. 5. Въведете период Лекторски график се въвежда веднъж за първи и веднъж за втори срок. 6. Натиснете „Запази и премини“ 7. Натиснете върху избраният от […]

Как да уважа отсъствия

Можем да уважаваме само отсъствия, без закъснения! В случай че искаме да уважим едно или малко на брой отсъствия: 1. От „Дневник“ избираме съответния клас Маркираме секция „Отсъствия“ 2. Натискаме върху отсъствията на съответния ученик До всяко едно се появява бутон „Уважи“ 3. Натискаме бутон „Уважи“ 4. Въвеждаме причина за отсъствието Можем да добвим свободен […]

Как да въведа и уважа отсъствия за цяла седмица

ВНИМАНИЕ: тази функционалност е достъпна само за класните ръководители и училищните администратори. Настоящето ръководство описва как се въвеждат, извиняват и изтриват отсъствия за ЦЯЛА СЕДМИЦА. 1. Навигирайте до вашия клас и изберете секция „Отсъствия“ 2. Натиснете бутон „Администрирай“ 3. Изберете седмица Изберете седмицата, за която желаете да въведете отсъствия. 4. Въведете съответните отсъствия Тук можете да […]

Как да забраня оценки по предмет

Можем да забраним оценки от „Дневник“За целта ни е нужен администраторски акаунт 1.От модул „Дневник“ избираме съответния клас. От там отваряме секция „Ученици“ 2.Натискаме бутона „Забрани оценки“. 3.Използваме бутоните, за да забраним или позволим оценка по предмет. След извършена промяна, натискаме „Запази“

Как да отключа или заключа модул

Можем да отключваме, или заключваме модули от „Администрация“. 1.От модул „Администрация“, избираме секция „Училище“. Там натискаме бутона „Редактирай“. 2.Отваряме „Модули“ и виждаме списък с всички такива. 3.Използваме бутоните, за да включим или изключим модул. После натискаме „Запази“.

Как да добавя банкова сметка

Ако искаме да добавим банкова сметка, можем да го направим от модул „Такси и задължения“. 1.От „Такси и задължения“, избираме „Банкови сметки“ Натискаме бутона „Добави+“. 2.Въвеждаме изискваната информация в полетата и натискаме „Запази и добави“

Как да добавя такса

Добавянето на такса, става от модул „Такси и задължения“. 1.От „Такси и задължения“ избираме „Всички такси“. За да добавим такса, натискаме бутона „Добави+“. 2.Въвеждаме основните данни за таксата. Три от полетата са задължителни! 3.Имаме възможност да изберем методи на плащане. При избор на „По банков път“ се появяват две нови полета! 4.В секция „Вноски“ можем […]

Как да кача снимка на ученик

Всеки ученик може да качи своя снимка и след одобрение от класния ръководител, тя ще се появи в неговия профил. В случай че е необходимо, администратор или самият класен може да добави снимка в профила на ученика. 1. В „Дневник“ изберете „Мой клас“ Администраторът може да посочи всяка една паралелка 2. Посочете ученик 3. Натиснете […]