ГСР АсистентФункционалността на Генератора на седмично разписание "Асистент" е създадена, за да автоматизира процеса на ръчни настройки в стъпките за генериране на седмично разписание.

Асистентът анализира и прави изводи, които след това прилага при изграждането на нов шаблон, обосновавайки се на основата на историческите данни за разположението и комбинацията от предмети в седмичните разписания на паралелките в училището за 2 учебни години назад във времето.

Функционалността "Асистент" е налична от стъпка 2 "Паралелки" при изграждането на шаблон за седмично разписание.

В зависимост от това в кой период от учебната година градим седмично разписание в стъпките за генериране на шаблон чрез избора на бутон "Асистент" можем да постигнем следното:

Стъпка 2 "ПАРАЛЕЛКИ"Намираме се в период на изграждане на седмично разписание за 1. срок, на стъпка 2 "Паралелки":

Паралелки:

 • При натискане на бутон "Асистент" платформата автоматично ще селектира всички основни паралелки.

Режими:

 • Ако генерираме за пръв път шаблон за 1. срок и използваме различни дневни режими, при първо генериране на шаблон трябва да посочим ръчно подходящите дневни режими от падащите менюта "Дневен режим".
 • Асистнтът ще ни зададе дневен режим и ще го обвърже с всички паралелки, ако в училището се използва само един дневен режим за всички паралелки.
 • При наличието на генерирани шаблони, Асистентът ще селектира подходящите дневни режими при паралелките, които са били част от вече генерираните шаблони.


Намираме се в период на изграждане на седмично разписание за 2. срок, на стъпка 2 "Паралелки":

Паралелки:

 • При натискане на бутон "Асистент" платформата автоматично ще селектира всички основни паралелки.
 • Асистентът ще селектира единствено паралелките, в които през срок 1 са се провеждали учебни занятия и има такава следа в седмичните им разписания.

Режими:

 • Ако в училището съществува само един дневен режим, Асистентът ще обвърже всички паралелки с него.
 • Ако в паралелките се наблюдава историческа тенденция да не се променят дневните режими в различните срокове, Асистентът ще зададе ползвания в първи срок дневен режим в конкретните паралелки.
 • Ако даден дневен режим се използва единствено от една конкретна паралелка в училището, то асистентът ще обвърже този дневен режим в генератора с конкретната паралелка за срок 2.
 • При повторно генериране на шблон- ако в следващ шаблон сме включили паралелки, които са били част от предишен шаблон, то в новия шаблон се задават режимите, които са били обвързани с паралелките от предния шаблон.


Стъпка 3 "ГРУПИ"Ако се намираме в период на изграждане на седмично разписание за 1. срок, на стъпка 3 "Групи":

При избор на предметни групи:

 • Асистентът ще селектира същите предметни групи, които са се изпозлвали през миналите 2 учебни години в паралелките- при създаването на напълно нов шаблон.
 • Асистентът ще изключи предметната група на Безопасност на движението, защото този предмет се провежда в конкретни седмици вместо Часът на класа и няма как да се предвиди в конкретния учебен срок точно в кои дни ще се проведе.
 • При създаването на втори и следващ шаблон- Асистентът селектира предметни групи, които вече са били зададени в първичния или последващ шаблон. 

Хорариуми:

 • Информацията за хорариумите на предметните групи се взима от информацията подадена за тях в Оразец 1.

Важно: За предметите, чиито хорариум не е кръгло число, а половинка т.е. 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 и т.н. през първи срок, в стъпка Групи, Асистентът не закръгля хорариуми, защото решението в кой срок ще се провеждат повече и в кой срок по-малко часове по съответния предмет се взима на ниво училище.

 • При създаването на втори и следващ шаблон- Асистентът ще вземе предвид информацията за брой часове за седмица на предметите в паралелките на базата на първия шаблон.

Ако се намираме в период на изграждане на седмично разписание за 2. срок, на стъпка 3 "Групи":

При избор на предметни групи:

 • При изграждане на първичен шаблон- Асистентът ще селектира предметните групи, които миналата година са имали занятия в паралелката.
 • Асистентът ще изключи предметната група на Безопасност на движението, защото този предмет се провежда в конкретни седмици вместо Часът на класа и няма как да се предвиди в конкретния учебен срок точно в кои дни ще се проведе.
 • При съдаването на втори и следващ шаблон- Асистентът ще вземе предвид информацията за брой часове за седмица на предметите в паралелките на базата на първичния шаблон.
 • При изграждането на шаблон за втори срок Асистентът прави проверка кои предметни групи са участвали в разписанието за първи срок и избира тях.

Хорариуми:

 • През втори срок ГСР продължава да се придържа към хорариума на предметните групи зададен в О1.
 • При втори и следващ шаблон- Асистентът селектира групи, които вече са били зададени в първичния или последващ шаблон и взима от тях хорариума за въпросните групи.
 • Хорариумите на предметните групи, които в О1 са въведени с половинка хорариум се закръглят към по-голямата или по-малката им стойност в зависимост от това, какъв хорариум за тях е използван в седмичните разписания на първи срок. 

Стъпка 4 "РЕЖИМИ"Ако се намираме в период на изграждане на седмично разписание за 1. срок, на стъпка 4 "Режими":

Режими на паралелките:

 • Асистентът изключва слотове (часовете), които не се използват в паралелката, съобразно тенденциите от последните 2 срока- например ако в дневния режим обвързан с конкретна паралелка има повече часове 7ми, 8ми и 9ти, а паралелката в последните 2 срока е имала занятия единствено до 5ти час, то Асистентът ще изключи генерално 7ми, 8ми и 9ти час като ги направи недостъпни за всички предметни групи в паралелката.


 • Асистентът взима предвид Час на класа- заключва го според тенденциите в отминалите 2 години и го поставя в деня и слота (времевия диапазон) , в които той се е провеждал.


Пример: Ако ЧК в конкретна паралелка през последните 2 години се е провеждал в Понеделник 7ми час, то в стъпка "Режими", Асистентът ще “заключи” ЧК на паралелката като 7ми час в Понеделник.

 • Асистентът заключва времеви слотове като взима предвид взаимовръзката: клас (випуск) - предмет.Пример: Изводите са, че през последните 2 години в седмите класове предмет Математика се е провеждал само през първите 3 часа.

Тогава - на всички предметни групи по Математика за всички паралелки в 7. клас — Асистентът оставя активни само часовете от първите 3 реда на дневния режим, а останалите редове ги изключва, защото очевидно предмет Математиката в 7. клас се изучава само в първите 3 часа.

Същата логика се прилага и за останалите предметни групи.

Директори и създатели на шаблон:

 • На база историческите тенденции през последните 2 учебни години Асистентът оставя активни единствено дните от седмицата, в които създателя на шаблона и/или директора на училището е провеждал учебни часове.

Ако се намираме в период на изграждане на седмично разписание за 2. срок, на стъпка 4 "Режими":

 • Поведението на Асистента през 2. срок е идентично с това от 1. срок с разликата, че се съобразява с историческите данни от полседните 2 години плюс данните от 1. срок.

Стъпка 7 "ОГРАНИЧЕНИЯ"При избор на бутон Асистент от секция "Всички" ще приложите логиката за задаване на ограничения на Асистента за всички паралелки.

При избор на бутон Асистент в графата само на конкретна паралелка, то логиката му за задаване на ограничения ще се приложи само в рамките на конкретната паралелка или паралелки.

Поведението на Асистента през двата срока е идентично.

 • Асистентът прави анализ на историческите данни за 2 години назад и  прави изводи спрямо наличните тенденции върху разположението на предметите в разписанията на отделните паралелки и задава ограничения съобразно тях.

Пример: Дали през последните 2 години в конкретна паралелка БЕЛ е бил задаван в блок, дали ИИ е бил задаван в блок, дали Математика ООП е разпределен равномерно във всеки ден от седмицата и т.н.