Как да генерирам само валидациите на шаблон?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. Тази функционалност е полезна в ситуациите, в които сме направили по-сложна комбинация от ограничения или сме задали доста ограничения в графиците на преподавателите и преди да генерираме цялостно шаблон, искаме да се уверим, че желаните от нас рестрикции няма да доведат до конфликт. 1. Навигирайте до модул “Администрация” и […]

Как да редактирам шаблон за седмично разписание?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. Редица обстоятелства може да наложат редактирането на вече генериран шаблон. Най-често те са свързани с промяна на графиците на наши колеги преподаватели. Можем да преглежаме и редактираме единствено шаблони, които са със статус „Генериран“. 1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”. 2. Изберете името на шаблона, който […]

Как да въведа резултати от тестове

1. От дневник – сборни групи изберете групата, за която искате да добавите резултати 2. Изберете таб „Нормативи“ 3. Изберете бутон „Резултати“ 4. Изберете критерий, тип и дата 5. Въведете резултат и/или оценка 6. Натиснете бутон „Запази“ 7. Готово!

Как да добавя нормативи (резултати от тестове)

Нормативите могат да бъдат добавени от системния администратор в училището или от треньора по съответния спорт. За да може да добавите нормативи, задължително трябва да има създадена сборна група по предмета 1. От дневник – сборни групи изберете групата, за която искате да добавите нормативи 2. Изберете таб „Нормативи“ 3. Изберете бутон „Критерии“ Критериите се […]

Как да добавя тренировъчен план

Тренировъчен план може да бъде добавен от системния администратор в училището или от треньора по съответния спорт. За да може да добавите тренировъчен план, задължително трябва да има създадена сборна група по предмета. 1. От дневник – сборни групи изберете групата, за която искате да добавите тренировъчен план 2. Изберете таб „Тренировъчен план“ 3. Кликнете […]

Справка „Здравно осигуряване на ученици, навършили 18 години“

Справката може да бъде генерирана от системни администратори, директори и заместник-директори. За сметка на републиканския бюджет се осигуряват всички лица, навършили 18-години, които продължават образованието си в училища, създадени по реда на Закона за народната просвета, когато учат редовно. В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не е дадена легална дефиниция на израза „ако учат редовно“ […]

Създаване, разпределяне и оценка на ДТВ шаблон

Достъп до създаването на ДТВ шаблони имат системните администратори, директорите и заместник-директорите. Според НАРЕДБА № 4 за нормиране и заплащане на труда- оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с до 10 педагогически специалисти се извършва от директора. Оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с над 10 педагогически специалисти се извършва от […]

Как да дублирам шаблон за седмично разписание?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. При дублиране се запазват всички настройки и ограничения, които сме задали в шаблона, който дублираме и в процесът на дублиране можем да ги манипулираме. Имайте предвид, че при дублиране на успешно генериран шаблон и промяна по режимите или ограниченията, не се запазва предишната подредба на седмичното разписание в паралелките, […]

Как да използвам шаблон за седмично разписание?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите.  Генериран шаблон можете да приложите единствено за срока, който сте задали при създаването му и в седмиците, в които няма налично седмично разписание. 1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”. 2. Изберете бутон “Използвай” на реда на конкретния шаблон, в графа “Операции” на таблицата. Бутонът […]

Как да сменя името на паралелка

1. От модул „Администрация“ изберете „Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Редактирай“ срещу името на паралелката 3. От полето срещу „Паралелка“ изберете новото име 4. Натиснете „Запази“ 5. Готово!

Генератор на седмично разписание – съвети и напътствия

1. За пръв път работя с генератора за седмично разписание. Откъде да започна? Трябва да сте наясно с хорариума на предметите от учебния план за всяка паралелка за съответния срок. Трябва да имате коректно подготвени дневни режими за съответния срок. Трябва да имате правилно обособени предметни групи, както и коректно разпределени ученици в тях. Трябва […]

Как да импортирам данни от НЕИСПУО

Бутонът ще бъде видим за училищата на 24.08.2023г. 1. НЕИСПУО За да можем да импортираме данни от НЕИСПУО, е необходимо при тях да изпълните следните стъпки: 1.1 Преминете в нова учебна година 1.2 Посочете „Школо“ като доставчик на електронен дневник 2. Школо 2.1 Навигирайте до Aдминистрация – Образец 1 2.2 Натиснете бутон: „Премини в нова […]

Как да стартираме новата учебна 2022/2023 година

СТЪПКА 1: Администраторът импортира данните за новата учебна година от НЕИСПУО Някой от администраторите на училището трябва да импортира данните от НЕИСПУО – по този начин всички данни за паралелки, учители, учебни планове, ученици през новата учебна година ще бъдат автоматично прехвърлени в Школо. Не се притеснявайте, ако данните не са окончателни. Може да ги импортирате повторно, […]

Преминаване в нова учебна година и въвеждане на данни за Образец № 1

1. Преминаване в нова учебна година 1.1 Преминаването в нова учебна година е достъпно от: модул Администрация> Образец №1> бутон „Нова учебна година“. 1.2 Прехвърлянето на данни в нова учебна година се осъществява в три стъпки. Първата от тях е: „Учители“. На тази стъпка се визуализира целият училищен персонал. Може да маркирате всички потребители наведнъж като […]

Аз съм обучител. Какво мога да правя във Виртуалната стая

Виртуалната стая е достъпна 15 минути преди началото и 15 минути след края на часа за урок 1. Следвайте стъпките описани в ръководството – „Как да вляза в урок“, за да достъпите вашия урок 2. След като натиснете бутон „Влез в стаята“, пред вас ще се отвори „лоби“ – екран, в който можете да проверите: […]

Оценка на персонала – атестационни карти и ДТВ – общо ръководство

Оценка на персонала: Създаване на шаблон на атестационна карта Дублиране на шаблон на атестационна карта Как се попълва атестационната карта Как да изпратя атестационна карта за самооценка Самооценка на атестационната карта Оценка от членовете на комисията Преглед на резултатите от техническия секретар и изпращане за потвърждение Потвърждение на оценката от членовете на комисията и от […]

Подаване на възражение от атестираното лице

В рамките на пет дни, след като оценката от комисията е дадена, атестираното лице има възможност да изрази възражение срещу нея. 1. Влезте в профила си и навигирайте до „Оценка на персонала“. 2. Изберете „Мои атестации“. 3. Натиснете върху заглавието на атестационната карта. В списъка ще видите само Вашите атестационни карти. 4. Вътре можете да […]

Отговор на подадено възражение

Отговор на подадено възражение има право да напише само директорът. 1. Влезте в профил на директор и навигирайте до модул „Оценка на персонала“ 2. Изберете „Всички атестации“ 3. Кликнете върху заглавието на атестационната карта 4. Изберете секция „Карта“ 5. Кликнете върху „Раздел В“ 6. Напишете Вашия отговор на възражението в полето 7. Когато сте готови […]

Потвърждение на оценката от членовете на комисията и от атестираното лице

1. Всеки член от комисията влиза в профила си и избира „Всички атестации“. 2. Натиснете върху атестационната карта, която очаква потвърждение. 3. Тук отново можете да разгледате дадените оценки. 3.1. Както и конкретно поставените от членовете на комисията. 4. Когато сте готови с прегледа, потвърдете. 5. Готово! Успешно потвърдихте атестационната карта. Всеички членове на комисията […]

Преглед на резултатите от техническия секретар и изпращане за потвърждение

1. Техническия секретар достъпва профила си и избира „Висчки атестации“. 2. Изберете картата със статус „Крайна оценка“. Тук техническия секретар има видимост до всички карти, към които е назначен като такъв и техните статуси. 3. Прегледайте оценките в разделите. 3.1. Натиснете върху конкретна оценка от „Оценка комисия“ и прегледайте дадените оценки от членовете на комисията. […]