Как да добавя профилиращ предмет и да „закача“ модулите към него

По инструкция на МОН добавихме нов вид подготовка - ИУЧ-ПП. Този вид подготовка се ползва изключително и само в случаите, в които си добавяте така наречените основни (профилиращи) предмети.
Основен предмет е този, към който прикачвате модулите от ПП в 11-ти и 12-ти клас. Основният предмет е нужен, защото годишната оценка по него се оформя на база на средно-аритметичната от годишните оценки по съответните модули. Основният предмет със своята годишна оценка присъства в личните картони и в дневника.

1. Уверете се че за всеки модул е посочен основен предмет.

ВНИМАНИЕ! Основен (профилиращ) предмет се посочва само за отделните модули!

1.1 Навигирайте до администрация - предмети

1.2 Намерете модула

1.3 Проверете дали има основен предмет

1.4 Ако няма, добавете такъв с редакция (обозначете предметa като модул и посочете основния предмет )

2. Изберете паралелката, в която искате да добавите основен предмет.

2.1 Навигирайте до администрация-паралелки

2.1 Изберете редакция на паралелката

2.2 Изберете предмети и учители

За всеки от предметите-модули, в скоби е посочен основния му предмет.

2.3 Добавете основен предмет с вид подготовка ИУЧ/ПП

Бутон "Добави учебен предмет" се намира най-долу, вляво на страницата. Можете да добавите всички профилиращи предмети наведнъж.

При избор на вид подготовка ИУЧ/ПП не се посочва учител. Системата автоматично променя полето на "без учител".

2.4 Запазете

3. Готово!

3.1 В модули изглежда така:

3.2 В дневника на паралелката така: