Йордан Левордашки – Крайната цел е премахването на хартиените дневници

Като административен зам. директор защо избрахте електронния дневник на Школо.бг?

Избрах платформата, защото още преди около две години момчетата от екипа осъществиха контакт с нас, за да разработят продукт за инвентаризация. В съвместната ни работа в продължение на около половин година останахме изключително впечатлени от уменията, хъса и желанието да разучат цялата нормативна база, касаеща темата, за да са максимално ползотворни при крайния резултат. След това не беше никак трудно да се насочим именно към тях, когато електронният дневник на Школо.бг стана факт. Доверието и безпроблемната работа са най-важните мотиви, които ни подтикнаха към това. Разбира се, проучихме и няколко други подобни платформи, но никоя от тях не се доближаваше до нашата представа за функционалност, полезност и лекота за работа.

 

Кои са критериите, които един електронен дневник трябва да покрива?

Трябва да е интуитивен, да не стресира със сложности потребителите, да е близък като логика с хартиения и същевременно с това да е обогатен с допълнителни функционалности и възможности, за да е максимално удобен за работа от учителите и за ползване от родителите и учениците. Защото той само се нарича дневник. Иначе е нещо много повече – чрез хартиения дневник не може да се осъществява контакт между учители, родители и ученици. Т.е. електронният дневник е и средство за комуникация, което хартиеният не е. Електронният дневник трябва да е достъпен отвсякъде и чрез всякакви устройства. Чудесно е, че има и мобилно приложение. Крайната цел трябва да бъде премахването на хартиените дневници, което ще облекчи много учителите и ще позволи информацията към родителите да се изпраща в реално време. Още в момента на проверката на класа за отсъстващи, още по време на нанасянето на оценката, още по време на получаването на отзив за ученика.

 

Кои са основните проблеми, които вие като зам. директор искате да решите с интеграцията на електронен дневник?

Основният проблем е недобрата комуникация между членовете на училищната общност. Чрез хартиения дневник родителите не могат да получават толкова бързо информация за получени оценки, отсъствия или отзиви. Което често е от изключителна важност за взимане на своевременни и адекватни мерки при настъпили обучителни или поведенчески затруднения на детето им. Защото ние сме убедени, че най-важните ресурси за пълноценното развитие на едно дете са семейството и училището. И връзката между тях е важна!

Успоредно с това, електронният дневник дава възможности за лесно извличане на разнородни статистики, които безкрайно улесняват контрола и взимането на адекватни управленски решения от ръководството на училището. За успеха по класове, предмети, ученици, за ритмичността на изпитване, за отсъствията общо, за отделен клас или ученик, както и много други. Което с хартиените дневници е бавен, труден и неползотворен процес.

 

Кои според вас са основните ползи от работа с електронния дневник на Школо.бг?

Не съм учител, но всички колеги споделят изводите, които споменах по-горе – значителното подобряване на комуникацията с родителите, както като обем, така и като своевременност. Плюс надеждата, че в скоро време няма да се налага да попълват хартиени дневници и да ги носят и взимат всяко междучасие от учителската стая, което ще им даде възможност за много повече време за почивка или подготовка за следващия час.

 

Лесно ли се работи с електронния дневник на Школо.бг?

Работи се елементарно. Дневникът е интуитивен и функционален, ръководството към него е прекрасно, а и екипът непрекъснато оптимизира платформата, което я прави едно чудесно за работа място.

 

Лесно ли се интегрира базата данни и информацията в електронния дневник на Школо.бг?

Да, процесът е бърз и безпроблемен. И най-важното, през цялото време съществува увереността, че дори нещо да се обърка, екипът на Школо.бг ще реагира мигновено и професионално.

 

Ако можете да ни препоръчате пред ваши колеги – технологични директори, кои са основните предимства, които бихте изтъкнал?

Това е ДНЕВНИКЪТ! Нямате проблеми, а само ползи. И то огромни и от всякакво естество. Технологични, комуникационни, имиджови, всякакви. Прекрасен продукт в непрекъснато възходящо развитие. Каквото трябва да бъде и образованието у нас.