Как да генерирам справка с отсъствията за НЕИСПУО

ВНИМАНИЕ: Тази операция може да се извършва единствено от системни администратори и директори.

1. Изберете "Статистика - Справки" от менюто

2. Натиснете бутон "Нова справка"

3. За тип на справката изберете "Отсъствия (за НЕИСПУО)"

4. Изберете месец, за който ще подавате данни в НЕИСПУО

5. Натиснете бутон "Генерирай справката"

6. Натиснете бутон "Експорт", за да свалите файла за НЕИСПУО

ВНИМАНИЕ: няма нужда да преименувате файла или да променяте каквото и да било по него. Файлът е готов за качване в НЕИСПУО.

Как се отразяват в НЕИСПУО справката отсъствията на ученици от подготвителните групи?

1) Ако дадено дете (от ПГ-5, ПГ-6) има въведени дори и едно отсъствие за деня, ние броим, че детето е отсъствало през целия ден (както е и в хартиения дневник).
2) Закъсненията не биват отразявани в НЕИСПУО справката по никакъв начин (т.е. може да въвеждате закъснения колкото желаете в дневника, те няма да се отразят никъде).