Попълване на данни в секция „Постижения“

Важно: При въвеждане на данни, попълнете задължителните полета!

1. В секция "Постижения" се попълват данни за лични и ученически постижения

2. В раздел "Лични постижения" въведете информация за вашите лични успехи - награди, сертификати, грамоти и пр.

2.1 Имате възможност да прикачите файл с успехите, които сте достигнали

2.2 С помощта на бутон "Изтрий" занулявате/изтривате въведената от вас информация в съответния раздел

3. В раздел "Ученически постижения", въведете информация за постиженията на вашите ученици - олимпиади и състезания

3.1 Имате възможност да прикачите файл с постиженията, които учениците са достигнали

3.2 С помощта на бутон "Изтрий" занулявате/изтривате въведената информация в съответния раздел

4. Когато всички необходими данни са нанесени правилно, запазете от бутон "Запази".

5. След като всички задължителни полета са попълнени и сме запазили, в навигационното меню ще се смени цвета на "Постижения" в зелено.

6. Готово, така ще изглеждат вашите постижения в портфолиото.