Генериране на личен картон

Лични картони могат да се генерират от класните ръководители, директорите и системните администратори.

1.Навигирайте до модул “Деловодство” 

Изберете “Ученически документи” и натиснете бутон “Добави”.

2. Изберете тип документ

От падащите менюта изберете Личен картон, името на училището, което издава документа и ученика, за когото искаме да го издадем

След това натиснете бутонът “Запази и премини.

3. Попълнете необходимата информация за ученика

 Ако зададеният ученик е учил в училището ви от осми клас и вие съответно вече използвате дневникът на Школо, данните за оценките се генерират автоматично от платформата с помощта на бутон "Зареди от Дневник", в противен случай трябва да въведете оценките за съответните класове ръчно.

Ръчно въвеждане на оценки- падащото меню разполага с всички оценки включително и с осв. (освободен от оценка). Ако по невнимание сте избрали грешна оценка, може да я премахнете като кликнете върху празното поле в падащото меню, което в нашата ситуация е оцветено в синьо.

За преминаване към по-горен клас използвайте бутона “Запази и премини”.

При нужда да промените поредността на предметите, следвайте следните стъпки:

1.Натиснете на чертите пред името на предмета

2.Издърпайте до желаната позиция, в този случай 6

След въвеждането на оценките в съответните класове за даденото дете имате възможност да въведете оценки от приравнителните му/й изпити, ако са държани такива, в стъпка "Приравнителни", която ще достъпите чрез натискане на бутон "Запази и премини".

Тук отново имате опцията "Вземи от Дневник".

В стъпка "Резултати", която отново се достъпва чрез натискането на бутон "Запази и премини" , имате възможност да въведете данни като Резултати от обучението в първи гимназиален етап, Резултати от обучението във втори гимназиален етап, Успех от задължителните държавни зрелостни изпити и/или държавния изпит за придобиване на степен на професионална квалификация, Успех от допълнително положените държавни зрелостни изпити.

Тук отново имате опцията "Вземи от Дневник".

В последният етап на генерирането на личен картон "Санкции" имате възможност да впишете или да генерирате всички санкции, зададени за конкретното дете.

Тук отново имате опцията "Вземи от Дневник".

4. За да генерирате личния картон, натиснете бутон “ЗАПАЗИ”.

След генерирането на личният картон имате възможност да го изтеглите в PDF вариант, да го изтриете или да го редактирате.

До опцията Редактирай и Изтрий имат достъп създателят на личния картон и системният администратор