Новости в платформата (юли 2022)


През последните месеци вложихме усилена работа в модул "Деловодство" с оглед края на учебната година. Отразени са всички промени по документите според изискванията на МОН. Също така успяхме да пуснем първа версия на Генератора на седмични разписания.


1. Образец № 1

Добавени са редица новости в платформата, които са необходими за генериране на Образец № 1. Ръководството за преминаване в нова учебна година и въвеждане на данни за Образец № 1 е достъпно на следния линк -> Преминаване в нова учебна година и въвеждане на данни за Образец № 1
* Администрация -> Образец № 1 -> Нова учебна година2. Генератор на седмични разписания

Новата функционалност "Генератор на седмични разписания" служи за лесно и удобно опериране със седмичните разписания и дневните режими в дневника. Шаблоните, които създавате, могат да се изтриват, редактират или дублират. Ръководството e достъпно на този линк -> Как да генерирам шаблон за седмично разписание?
* Администрация -> Шаблони3. Деловодство - Ученически документи

3.1 Новите бланки на МОН вече са налични в платформата

  • 3-19 Удостоверение за задължително предучилищно образование
  • 3-21 Удостоверение за завършен първи клас
  • 3-23 Удостоверение за завършен клас от начален етап
  • 3-25 Удостоверение за завършен начален етап на основно образование
  • 3-30 Свидетелство за основно образование
  • 3-31 Удостоверение за завършен първи гимназиален етап
  • 3-32 Удостоверение за завършен втори гимназиален етап
  • 3-34 Диплома за средно образование
  • 3-44 Диплома за средно образование
  • 3-103 Удостоверение за завършен клас3.2 При генериране на Удостоверение за задължително предучилищно образование (3-19) на стъпка 3 "Описание" се зарежда информацията, вписана в секция "Резултати", от поле "Готовност".


3.3 В Личен картон (3-48) вече могат да се вписват дробни оценки по профилиращите предмети.


3.4 В Личен картон името на паралелката вече се появява с римски цифри и формата на обучение се изписва с малки букви.


3.5 Удостоверение за завършен втори гимназиален етап (3-32) вече може да се генерира през платформата.


3.6 Добавихме "Удостоверение за завършен първи клас (3-21).


3.7 В Свидетелство за професионална квалификация (3-54)- вече се обединяват предметите и модулите с едно и също наименование и вид подготовка от 11. клас и 12. Клас.3.8 В Свидетелство за професионална квалификация (3-54)- в стъпка 3 ОЦЕНКИ вече има добавени бутони “Зареди от личен картон” и “Добави предмет”.


3.9 В Диплома за средно образование (приложение към личен картон) - вече могат да се пренареждат предметите (чрез влачене).


3.10 Личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение (3-51) - в стъпка 8 ПОПРАВИТЕЛНИ, в секция "Успех от изпитите за промяна на оценката", добавихме бутон “Добави изпит”.3.11 Диплома за средно образование (3-44) и Удостоверение за завършен втори гимназиален етап (3-32)- вече не се появява (ИУЧ-ПП) след името на основния модул при генерирането на тези документи.3.12 В генерирания PDF на Главна книга вече се следва подредбата на предметите в паралелката и след като са преподренени.4. Тестове

4.1 В мобилното приложение вече могат да се търсят тестове и чрез изписване на име на тест.4.2 При опит за изтриване на първоначален въпрос в първоначална група на теста- системата не позволява и извежда предупреждение.

4.3 Добавихме нов филтър "Изтрити" в подменю "Мои тестове", при който се показват само изтритите тестове, създадени от конкретния потребител.4.4 Изтритите тестове вече могат да се възстановяват с бутон "Възстанови".5. Дневник

5.1 Добавихме поле "Готовност" в дневниците на подготвителните групи, в секция "Резултати".5.2 В сборните групи вече могат да се добавят контролни и класни работи.

5.3 Вече е възможно да се задава годишна оценка по предмет ИУЧ/ПП ако няма зададени годишни оценки в модулите му. Също заместващите учители могат да задават оценки по предмет ИУЧ/ПП и да използват прогнозните такива.5.4 Класните ръководители вече могат да потвърждават прогнозни оценки на предмети, по които не преподават стига училищната настройка, позволяваща на класните да въвеждат оценки по всички предмети, е включена.5.5 Прогнозните оценки за класовете 1-3 кл., се появяват като качествени.


6. Администрация

6.1 При редакция на паралелка в секция "Предмети и учители", могат да се разместват предметите (чрез влачене).6.2 В ученическите профили добавихме нова секция "Постоянен адрес".6.3 В Основни данни от профилите на всички потребители добавихме секция "Настоящ адрес".6.4 При редакция на учителски профил в Роля -> Длъжност, при избор на "Да" на педагогически персонал, се появяват допълнителни полета.
6.5 Добавихме ново поле "На държавно финансиране". Достъпно е от Администрация -> Училище6.6 При добавяне или редакция на групи вече има две нови графи- "Норматив" и "Адрес на обучение".
* Администрация -> Паралелки -> Редакция на паралелка -> Групи6.7 В секцията "Предмети и учители" са добавени две нови колони- "Чужд език" и "ИУЧ".
* Администрация -> Паралелки -> Редакция на паралелка -> Предмети и учители6.8 Добравихме нови полета в основните данни за паралелките: "Прием след", "Финансира се от:", "Специална паралелка/група (за деца със СОП):"
*Администрация -> Паралелки -> Редакция на паралелка -> Основни данни7. Справки

7.1 В справка "Неоформени ученици" вече не се включват данни за ИУЧ/ПП предмети, когато се генерира за срок. Също не се включват данни за предмети без хорариум.7.2 В справката за срочни/годишни оценки, когато в паралелката има модули- в ляво се появява основния предмет и след него следват закачените към него модули. 


8. Мобилно приложение

8.1 Статистиките вече са видими и в мобилното приложение.