Новости в платформата (ноември 2020)

През октомври и ноември добавихме редица нови функционалности, както в самия дневник, така и във Витруалната класна стая.

1. Регистрация

При регистрация на деца под 14-годишна възраст вече е нужно не само класният, но и родител да одобри регистрацията. Това е задължително изискване според Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

2. Профили

Учениците вече не могат да трият профилната си снимка. Могат само да качват нова. Липсва бутонът "Х", който се намираше в горния десен ъгъл.

3. Начален екран

Когато учител има невзети занятия, излиза съобщение на началния екран.


Сами решавате колко дни след като не са маркирали часовете си като взети, да излиза съобщението.

4. Съобщения

Вече има фитър за търсене по име на участник в дискусиите.

5. Дневник

5.1 Счетоводителят на училището вече има достъп до всички дневници, но не може да променя нищо.

5.2. ВЧК - добавихме нова секция ВЧК (втори час на класа), в която класните ръководители да вписват консултирането с ученици и с родители, както и работата с училищната документация.

Тази секция също може да бъде изключена от училищните настройки.

5.3 Ученици

а) Вече може да освобождаваме ученик не само от срочни и годишни, но и от текущи оценки.

б) При преместване на ученик вече питаме за дата на напускане.

в) Преименувахме някои от старите и добавихме нови колонки.

  • Страница/номер от книгата заподлежащи.
  • Номер на заповед за записване.
  • Дата на заповед за записване.
  • Номер на заповед за напускане.
  • Дата на заповед за напускане.
  • Номер на удостоверение за преместване.
  • Дата на удостоверение за преместване.
  • Номер на съобщение за записване.
  • Дата на съобщение за записване.

Вече изглеждат така:

5.4 ДПЛР

а) При добавяне на подкрепа и избор на дата/час, подкрепата и взетата тема се обвързват с въведеното вече в разписанието занятие (ако има такова и то не е вече взето).

б) При редакция на разписание има добавено предупреждение, че ще изчезнат всички занятия, добавени през секция "Подкрепа".

в) Вече може да добавяте до 2000 ученици в един дневник.

5.5 ИФО - разписание

Вече позволяваме редакция и изтриване на ИФО занятие от ИФО дневник.

6. Учителски отсъствия

Секретарят на училището вече има достъп до учителските замествания и справката "Взети допълнителни занятия".

7. Справки

7.1 Добавихме 3 нови справки:

а) "График за контролни и класни работи"

б) "Ученици и лични лекари"

в) "Плащания"

7.2 В НЕИСПУО справката вече се включват и напуснали ученици, ако датата на напускане е попълнена и попада в избрания месец.

7.3. В справката "Резултати от обучението" е добавена колона "Хорариум" и информация относно ЕГН, гражданство, град на раждане и среден успех на ученика.

8. Деловодство

8.1 В Удостоверение за завършен гимназиален I етап - предметите са обединени вече по група (ООП, ИУЧ, ФУЧ)

8.2 В Удостоверение за завършен гимназиален II етап - предметите са обединени вече по група (ООП, ИУЧ, ФУЧ)

8.3 Удостоверение за преместване - ако ученикът е 6 или 7 клас, позволяваме да се избират учебните години, които да влязат в удостоверението.

9. Книга за подлежащи

9.1 В наредба №8 вече е прието, че книгата може да се води изцяло на дигитален носител.

9.2 Полето "Дошъл от" вече не е задължително.

10. Задължения и такси

10.1 Родителите вече получават известие за ново задължение.

10.2 Администраторите могат да пращат допълнително известие до родители, които не са платили задължение.

10.3 Администраторите могат да редактират както оставащата сума по дадено задължение, така и платената вече сума.

10.4 Администраторите могат да задават дата, кога точно е било погасено конкретно задължение.

10.5 Задълженията вече може да са и в ЕВРО и ДОЛАРИ.

10.6 Вече могат да се добавят и редактират задължения и в миналите учебни години.

11. Администрация

11.1 Предмети - има нова фукционалност, която позволява да се маркират кои предмети в учебния план са модули към основен предмет.

11.2 Качване на образец №1 - вече има настройки при качването.

12. ВКС

12.1 Вече има бутон за запис на видеоурок.

12.2 Има и бутон за теглене на видеозапис, като в бъдеще ще може и директно в Школо да се гледа видеозаписа.

13. Мобилно приложение

Излиза съобщение на началния екран, когато учител има невзети занятия.